Reklamlardaki Kültür Aktarımının Göstergebilimsel Bir İncelemesi
A Semiotic Review of Cultural Transfer in Advertising

Author : Şenay YILDIRIM
Number of pages : 344-357

Abstract

İçinde bulunduğumuz tüketim toplumunun bir parçası olan reklamlar, ürün pazarlamanın bir aracıdır. Ürün, halka tanıtılırken gerek yazınsal ifadelerden gerekse görsellerden sıklıkla yararlanılır. Pazarlanan ürünün tanıtımı esnasında dilin imkânlarına başvurulmaktadır. Hedef kitlenin duygularına, zihnine hitap edebilmek için dilin ustaca kullanıldığı görülmektedir. Reklamlarda kullanılan dilin toplumun hangi kesimine hitap ettiği ürünün pazarlanacağı kitleye göre değişebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında reklamlar hitap ettiği toplumun kültürel ögelerini de içerebilmektedir. Çalışmada, reklamlar, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Reklamlarda görülen görsel mesajların düz ve yan anlamları Barthes’ın kuramına dayandırılarak açıklanmıştır. Çalışmanın amacı, reklamlarda bizlere verilmeye çalışılan doğrudan ya da dolaylı mesajları algılamak, mesajların hangi kültürel ögeler ile bizlere sunulduğuna dikkat çekmektir. Çalışmanın örneklemini dünyaca ünlü patates cipsi markası olan Lay’s in “Ayşe Teyze” reklamları oluşturmaktadır. “Bu reklamlarda sağlanan kültürel aktarım veya çağrışımların reklamın iletisine katkısı nedir?”, “Reklam, hedef kitledeki hangi kültürel çağrışımları hedeflemektedir?” sorularına yanıt aranacaktır.

Keywords

Reklam, göstergebilim, kültür aktarımı.

Read:1522

Download: 780