Türkçe Öğretmenlerinin Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Süreçlerine İlişkin Görüşleri
The Views of Turkish Language Teachers on Turkish Syllabus Processes of Syrian Students under Temporary Protection

Author : Arif ÇERÇİ
Number of pages : 208-221

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin; Suriyeli misafir öğrencilerin Türkçe derslerine yönelik tutumları, temel dil becerileri, öğretim materyalleri, plânlama, ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında 13 Türkçe öğretmeni ile mülakat yapılmıştır. Öğretmenlerin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında, Gaziantep merkez ilçelerinde (Şahinbey, Şehitkâmil) görev yapan ve sınıflarında geçici koruma kapsamında Suriyeli öğrenci bulunan Türkçe öğretmenleri örnekleme alınmıştır. Görüşme yarı yapılandırılmış tarzda gerçekleştirilmiştir. Görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınan görüşme, yazıya aktarılarak nitel içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde hem çalışma grubu üyeleri hem de sorular için kod sistemi uygulanmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinin çoğu; bu öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu, Türk öğrencilerle iletişim kurmadıklarını, yazma ve okuma becerilerinin en az gelişmiş dil becerileri olduğunu, Türkçe ders kitaplarının bu öğrencilerin seviyesinin üzerinde olduğunu, bu öğrencilere yönelik farklı planlama ve ölçme değerlendirme çalışmaları yapmadıklarını ve bu öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunda en önemli sorun olarak “dil” sorununu gördüklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrenciler, Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmenleri, göç, uyum.

Read:2295

Download: 1031