Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eylem Odaklı Yaklaşım ve Öğrenenlerin Tutumlarına Yönelik Etkisi
Action Oriented Method in Teaching Turkish as a Foreign Language and Its Effect on Learners’ Attitudes

Author : Murat DELİBAŞ - Suna Timur AĞILDERE
Number of pages : 273-293

Abstract

Bu araştırmanın amacı Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği öğrenme ortamlarında eylem odaklı yaklaşımın öğrenenlerin yabancı dil öğrenmeye yönelik tutumları üzerindeki etkisini sınamaktır. Çalışma Ondokuzmayıs üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde gerçekleştirilmiş olup çalışma kapsamında deney ve kontrol grubu olmak üzere toplamda 32 öğrenciden oluşan iki farklı grup belirlenmiştir. Deney grubu öğrencilerine A1-A2 kuru boyunca Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metninde önerilen dil öğretim yaklaşımı olan eylem odaklı yaklaşıma yönelik hazırlanan ders içerikleri uygulanırken kontrol grubu öğrencilerine geleneksel yönteme uygun ders içeriği uygulanmıştır. Çalışma A1 ve A2 kuru olmak üzere 280 ders saati sürdürülmüş olup her iki gruba da çalışma öncesi ve sonrası olmak üzere Abidin, Mohammadi ve Alzwari (2012) tarafından geliştirilen 45 maddelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde T-testi, Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, eylem odaklı yaklaşıma yönelik hazırlanan ve deney grubuna uygulanan dil öğretim programının, öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmelerine yönelik tutumlarını anlamlı derecede arttırdığını göstermiştir. Kontrol grubu ön test-son test farkıyla deney grubunun ön test-son test farkları karşılaştırıldığında ise yine deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Ortaya çıkan bu farklılığın etki büyüklüğü hesaplandığında ise deney grubu lehine çok yüksek bir etki büyüklüğü ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar dikkate alındığında eylem odaklı yaklaşımın öğrenenlerin tutumları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Yabancı dil Türkçe, eylem odaklı yaklaşım, tutum, dil öğretim ortamları

Read:1877

Download: 931