Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygıları


Nicel araştırma desenine göre düzenlenen bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adayları ile İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşleri cinsiyet, bölüm, üniversite ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında Kinay ve Özkan (2014) tarafından geliştirilen "Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat, Kastamonu, Erciyes ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği ve İlköğretim Matematik öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının konuşma becerilerine ilişkin kaygı düzeylerinin belirlenmesinde cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemede bağımsız gruplar t testi, dağılımın normal olmadığı durumlarda ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Üniversite değişkenine göre farklılık olup olmadığının belirlenmesinde ise varyans analizi yapılmıştır. Araştırma ile Türkçe ve İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Türkçe öğretmeni adayı, İlköğretim Matematik öğretmeni adayı, konuşma becerisi, konuşma kaygısı

Yazar: Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ - Hacer KOÇ DENİZ
Sayfa Sayısı: 1-13
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23517
Tam Metin:
International Journal of Languages Education
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.