Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Bu araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi öğrencileri oluşturmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelendiği çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin mevcut durumunu betimlemek için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin medya okuryazarlık düzeylerini ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Medya Okuryazarlık Düzeyini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, faktör analizi, korelasyon, t testi ve Anova testi kullanılmıştır. Söz konusu bulgular neticesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin medya okuryazarlık düzeyleri üzerinde cinsiyetin, Türkçe gazete takip edip etmemenin, Türkçe televizyon yayınlarını izleme sıklıklarının, Türkçe internet sitelerini kullanma sıklıklarının anlamlı etkisinin olup olmadığı da incelenmiştir.


Keywords


Medya, medya okuryazarlık, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler.

Author: İlhan Erdem - Niymet BAHŞİ
Number of pages: 37-48
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38203
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.