5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Atasözlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
An Investigation of Proverbs in the 5th Grade Turkish Course Book in Terms of Values Education

Author : Hatice GEREKTEN - Mevlüt GÜLMEZ
Number of pages : 182-194

Abstract

Değerler, bireyin davranışlarına yön veren, iyiyi kötüyü ayırt etmesini sağlayan inançlardır. Değerlerine sahip olan bir birey bunları gelecek nesillere aktarmayı bir görev bilinci içerisinde yapar. Değerler eğitimine yönelik çalışmalar bireyi toplumla ve kültürüyle bütünleştirir. Bu nedenle değer eğitimi ailede başlayıp okullarda sistemli bir şekilde devam eder. Değerler eğitiminde çeşitli kaynaklardan faydalanılabilir. Atasözleri de az sözle çok şey anlatan edebi ürünlerden biri olması sebebiyle değer eğitiminde kullanılabilecek ürünlerden biridir. Bu çalışma, kök değerleri yansıtan atasözlerini belirlemek, 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki atasözlerinin kök değerler bakımından görünümünü tespit etmek ve kitaptaki etkinlikleri atasözleriyle değerler eğitimi açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Veriler doküman incelemesi yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Ömer Asım Aksoy’un Atasözleri Sözlüğü ve 2016/2017 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda kullanılmaya başlanan MEB Yayınları Türkçe ders kitabı 2017’de TTKB’nin belirlediği 10 kök değer bakımından incelenmiştir. Bu değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverliktir. Atasözleri Sözlüğü incelendiğinde, bu değerleri yansıtan 552 atasözüne rastlanmıştır. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki değerleri yansıtan atasözleri varlığının incelenmesi sonucu ise kitapta 27 atasözüne rastlanmıştır. Bu atasözlerinden 18’i kök değerlerle ilgilidir. 9 atasözü ise iyi yönde farklı durum ve davranışları ifade eder. Ayrıca kitaptaki etkinliklerden de atasözleriyle değerler eğitimine yönelik olanlar tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerden ve elde edilen bulgulardan hareketle atasözlerinin değerler eğitiminde kullanımına rastlanmıştır. Özellikle ‘Değerlerimiz’ temasında atasözlerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bu bulgu atasözlerinin değerler eğitimine uygun materyaller olduğunu göstermektedir.

Keywords

Atasözleri, ders kitabı, değerler eğitimi, Türkçe dersi

Read:1241

Download: 414

Atıf Bulunamadı