Lise Öğrencilerinde Şiir Algısı


9. Sınıf öğrencilerinin şiire ait algısını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 28 ifadeli beşli likert ölçek kullanılmış, ölçekle beraber öğrencilere Kemalettin Kamu' nun İzmir Yollarında şiiri verilmiş, şiir okunduktan sonra anketi doldurmaları istenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi ve Esenevler Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 183 öğrencinin değerlendirdiği ölçek sonuçları SPSS programıyla analiz edilip alan yazın kaynakları çerçevesinde yorumlanmıştır. Öğrencilerin şiire ait kavram ve unsurların, ahenk, tema, dörtlük, metafor, söz sanatı gibi, algıları ve bu algıların okul türü ya da cinsiyete göre farklılıkları analiz edilmiştir. Şiir algısı, anlam ve biçim özelliklerinde farklı seviyelerdedir. Öğrenci şiirin şekle dayalı özelliklerinde daha başarılıyken, şiirde anlam, şiirin kendisine ait dili söz konusu olduğunda yetersiz kalmakta, bunu ifade ederken de zorlanmaktadır. Şiir eğitimi konusunda daha etkili yöntemler kullanılmalıdır. Şiire derslerde daha geniş yer verilmeli ve şiirin duyguları öne çıkaran etkili bir dil öğretim aracı olduğu bu sebep şiirle ilgili tüm çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.


Keywords


Şiir algısı, lise öğrencileri, şiirde biçim, şiirin dil özellikleri

Author: NURAY KARAKAYA
Number of pages: 304-311
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39663
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.