Çok Dilli ve Çok Kültürlü Şehirler: Moskova ve İstanbul Örneği
Multilingual and Multi-Cultural Cities: The Example of Moscow and Istanbul

Author : Reşat Şakar
Number of pages : 380-391

Summary

Bu çalışmada çok dilli ve çok kültürlü şehirler olarak Moskova ve İstanbul ele alınmaktadır. Küreselleşme ve kentleşmeyle beraber şehirlerde dilsel ve kültürel çeşitlilikler ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ait olduğu ülkelerde ve bulundukları bölgede lider şehirler olan ve kentleşmenin tarihin erken dönemlerine rastladığı Moskova ve İstanbul sosyal, kültürel, ticari, politik vb. açılardan çok dilli ve çok kültürlü şehirlere apaçık birer örnektir. Öncelikle iki/çok dillilik, çok kültürlülük kavramlarının tanımları, bunları ortaya çıkaran gerekçeler ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Daha sonra, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip şehirlerinden birisi olan ve aynı zamanda bir başkent olan Moskova ile yine nüfus bakımından Moskova’dan daha fazla nüfusa sahip, bir başkent olmamasına rağmen, başkent olma özelliklerinin yanında ticari, sosyal ve ekonomik açıdan lider şehir özelliğine sahip olan İstanbul çok dilli ve çok kültürlü şehirler bağlamında ele alınmaktadır. Bu şehirlerdeki dil ve etnik yapı, resmi kaynaklardan elde edilen istatistiki verilerle desteklenerek açıklanmaktadır. Çok dillilik ve çok kültürlülük yapısal olarak bu şehirlere zenginlik katmasının yanı sıra başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda birtakım iletişim sorununu da beraberinde getirmektedir. Sonuç bölümünde ise çok dilli ve çok kültürlü şehirler olarak iki metropol şehrin birbirlerine benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulmaktadır. Verilen istatistiki bilgilerden Moskova’nın nüfus olarak İstanbul’dan daha az olmasına rağmen, çok dillilik ve çok kültürlülük açısından İstanbul’dan önde olduğu açıkça görülmektedir.

Keywords

Çok Dillilik, Çok Kültürlülük, Moskova, İstanbul, Göç, Kentleşme.

Read:628

Download: 207