Üniversite Düzeyinde İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Kültürlerarası Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Tutumları
Attitudes of Tertiary Level EFL Teachers towards Intercultural Foreign Language Teaching

Author : Funda ÖLMEZ ÇAĞLAR
Number of pages : 325-334

Abstract

Dil ve kültür iç içe geçmiş iki kavramdır. Bu nedenle, kültürlerarası öğretimin yabancı dil öğretiminin vazgeçilmez bir parçası olması gerekir. Buradan yola çıkarak bu çalışma, üniversite düzeyinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin kültürlerarası yabancı dil öğretimine ilişkin tutumlarını araştırmayı amaçlamıştır. Bu sebeple, Türkiye’deki otuz farklı üniversitede görev yapan toplam 100 Türk İngilizce öğretmeninden kültürlerarası yabancı dil öğretimi ile ilgili bir anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Veri toplama süreci sonrasında, elde edilen veri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular çalışmaya katılan İngilizce öğretmenlerinin kültürlerarası yabancı dil öğretimine karşı olumlu bir tutum geliştirdiklerini ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca öğretmenlerin öğretmenlik deneyimleri ve yabancı kültürlerle ilgili doğrudan tecrübelerine göre kültürlerarası öğretime ilişkin isteklilik düzeyleri arasında herhangi bir fark olup olmadığı da araştırılmıştır. Sonuçta bu değişkenlere göre öğretmenlerin isteklilik düzeyleri arasında bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin kültürlerarası yabancı dil öğretimine ilişkin tutumlarındaki olumluluk, Türkiye’deki yabancı dil olarak İngilizce öğretimi bağlamında umut verici bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Kültürlerarası dil öğretimine ilişkin olumlu algıları ile birlikte İngilizce öğretmenleri çeşitli kültürlerarası unsurları derslerine dahil edebilir. Dolayısıyla bu olumlu tutumların İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten Türk öğretmenlerin öğretimle ilgili uygulamalarına iyi bir şekilde yansıyıp yansımadığını ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Keywords

Kültürlerarası dil öğretimi, kültürlerarası iletişimsel yeti, öğretmen tutumları, öğretmen eğitimi.

Read:375

Download: 126

Atıf Bulunamadı