The Effects of Students’ Academic Departments on General English and Vocational English Academic Success
Öğrencilerin Bölümlerinin Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce Akademik Başarıları Üzerine Etkileri

Author : Barış ERİÇOK - Recep Gür
Number of pages : 266-284

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Turizm Fakültesi öğrencilerinin bölümlerine göre Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce akademik başarı puanlarının manidar farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu çalışma tarama modelinde bir araştırmadır. Çalışmanın araştırma grubunu Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerini almış 198 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tek yönlü MANOVA yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, öğrencilerin Genel İngilizce dersleri akademik başarı puanları arasında bölüm türüne göre manidar bir farklılık bulunmazken, öğrencilerin Mesleki İngilizce akademik başarı puanları arasında bölüm türüne göre manidar bir farklılık bulunmuştur. Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce dersi akademik başarı puanları Gastronomi bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce dersi akademik başarı puanlarına göre manidar şekilde daha yüksektir. Bunun yanı sıra, Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce akademik başarı puanları Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce akademik başarı puanlarına göre manidar şekilde daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Read:472

Download: 162

Atıf Bulunamadı