Duygusal Zekâ İle Türkçe Dersi Akademik Başarısı Arasındaki İlişki: 5. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
The Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in Turkish Lesson: A Study on 5th Grade Students

Author : Muhammed Eyyüp SALLABAŞ - Züleyha ER
Number of pages : 67-80

Abstract

Zekâ; zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olup akademik başarıyı doğrudan etkiler. Zekâ alanları duygusal zekâ ve bilişsel zekâ olarak ikiye ayrılabilir. Duygusal zekâ geliştirilebilmesi yönüyle bilişsel zekâdan ayrılmaktadır. Duygusal zekâsı yüksek kişilerin duygularını yönetme konusunda daha başarılı oldukları ve bu sayede akademik başarılarının yükseldiği düşünülmektedir. Bu çalışmada duygusal zekâ ile Türkçe dersi akademik başarısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama ile desenlenmiştir. Çalışma grubu İstanbul’da bir ortaokulun 5.sınıf öğrencileridir. Öğrencilerin duygusal zekâlarını ölçmek için bir ölçek uyarlaması yapılmıştır. Duygusal Zekâ Ölçeği, Tauck Family Foundation ve Child Trends (2014) tarafından ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine, öğrencilerinin duygusal yeterlilik düzeylerini ölçerek başarılarını artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı formu olan ölçeğin, bu çalışmada, 14 soruluk ve dört boyutlu öğrenci formu kullanılmıştır. 5. Sınıfa devam eden 162’si kız ve 218’i erkek olmak üzere toplam 380 kişiye asıl uygulama yapılmıştır. Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışmasında yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve ilişkili analizler için SPSS 23 istatistik paket programı ve Doğrulayıcı Faktör Analizinin (DFA) yapılmasında ise AMOS 23 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin, ölçek ve alt boyutları ile Türkçe Dersi Başarı puanlarını özetlemek açısında ortalama puanlar ve standart sapma değerleri hesaplanmış, öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile Türkçe Dersi Başarı puanları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı Pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiş, son olarak kız ve erkek öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri/puanları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı ise bağımsız (ilişkisiz) gruplar t testi ile araştırılmıştır. Ölçeğin geneli için ise güvenirlik katsayısı α=0.94 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin Türkçe dersi başarı puanları ile duygusal zekânın tüm alt boyutları ve geneli arasında pozitif yönde ve .001 düzeyinde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur.

Keywords

Read:472

Download: 156

Atıf Bulunamadı