Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarının Çoklu Zekâ Kuramı Açısından İncelenmesi (İstanbul Yabancılar İçin Türkçe B1-B2 Kitap Seti Örneği)
Examination of Teaching Turkish as a Foreign Language Textbooks in Terms of Multiple Intelligence Theory (Example of Istanbul B1-B2 Level Turkish for Foreigners Book Set)

Author : Ahmet Zeki GÜVEN - Emrullah BANAZ
Number of pages : 44-52

Abstract

Yapılandırmacı yaklaşımla beraber, eğitim ortamları ile birlikte yabancı dil olarak Türkçe öğretim ortamlarında da birçok yeni yönelimler, yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bireylerin öğrenme hızları, problem çözme becerileri, algılama biçimleri, anlama kapasiteleri arasındaki farklar, zekâ kavramının tek olmadığını, farklı öğrenme alanlarını da içinde barındırdığını göstermiştir. Bu düşünceden hareketle 1983’te Howard Gardner tarafından çoklu zekâ kuramı ortaya atılmıştır. Bu kuram, her bireyin farklı derecelerde çeşitli zekâlara sahip olduğunu ileri sürmektedir. Araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kitaplarını çoklu zekâ kuramı açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Kültür Sanat Basımevi tarafından hazırlanan, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitap seti, ders ve çalışma kitapları (B1-B2) incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden, betimsel analiz yöntemine uygun olarak doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Araştırmanın bulgularından hareketle, ders ve çalışma kitaplarının her iki seviyede de en fazla mantıksal-matematiksel zekâ türünün kullanıldığı görülürken en az doğacı zekâ ve görsel uzamsal zekâ türünün kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak kitaplarda, özedönük ve bedensel-kinestetik zekâ türlerinin hiç kullanılmadığı, ulaşılan diğer sonuçlar arasındadır.

Keywords

Yabancılar için Türkçe, çoklu zekâ

Read:553

Download: 237

Atıf Bulunamadı