İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Söylem Belirleyicilerin Yeri ve Kullanımı
The Place and Use of Discourse Markers in Teaching Turkish as a Second Language

Author : Himmet SARITAŞ - Ahmet Benzer
Number of pages : 81-111

Abstract

Söylem belirleyiciler (SB’ler) yazılı ve sözlü söylemi farklı işlevlerle düzenleyen kullanımlardır. Bu çalışmanın amacı SB’lerin ikinci dil olarak Türkçe öğretimindeki yerini ve kullanım çeşitliliğini tespit etmektir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışmasıdır. Araştırma sürecinde üç farklı veri kaynağı kullanılmıştır: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı (TÖMER, 2015), Yarı Yapılandırılmış Okutman Görüşme Formu (OGF) ve Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüşme Formu (ÖGF). Tüm görüşmelerde ses kaydı yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler CHAT çeviriyazı formatıyla yazılarak biçimbirimsel olarak kodlanmıştır. Öğrencilerin kullandıkları SB’lerin neler olduğu oluşturulan kod listelerine göre CLAN programı ile hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretim programında (TÖMER, 2015) ve derslerde SB’lere doğrudan yer verilmediği, 5 okutmandan 3 tanesinin bu kavramdan haberdar olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin akıcılığı sağlamak için bazı sesleri ve kelimeleri (ee, ıı, şey gibi ) sıklıkla SB olarak kullandıkları gözlenmiştir. Bununla birlikte, bazı öğrencilerin kendi dillerinde de olan SB’leri (hem Arapçada hem de Türkçede olan şey, yani gibi) Türkçe konuşurken sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Araştırma sonucunda ikinci dil olarak Türkçe derslerinde konuşma dili yapılarına ve bunların işlevlerine yer verilmesi önerilmektedir.

Keywords

Söylem Belirleyiciler, Konuşma Dili, İkinci Dil Olarak Türkçe

Read:543

Download: 231

Atıf Bulunamadı