Erken Çocukluk Dönemi Dil Gelişiminde Cinsiyet Değişkeni: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Meta Analizi
The Gender Variable in Language Development in the Early Childhood Period: A Meta-Analysis of the Studies Carried Out In Turkey

Author : Rukiyye YILDIZ ALTAN - Zeynep Fulya TEMEL - Emre SÖNMEZ
Number of pages : 285-303

Abstract

Bu çalışmanın amacı, erken çocukluk döneminde dil gelişimi alanında yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkenini incelemek ve bu konuda genel bir görüş elde etmektir. Çalışmada meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 1995-2019 yılları arasında Türkiye’de dil gelişimi ile ilgili yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkenini inceleyen lisansüstü tezler ve bilimsel makaleler incelenmiştir. Araştırmanın dahil etme ve hariç tutma kriterlerine uyan 36 çalışmanın 49 adet veri seti araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin analizi, CMA Ver. 2.0 istatistik programı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada her bir çalışmanın örneklemi farklı olduğu için etki büyüklüklerinin hesaplanması ve yorumlanmasında rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, cinsiyetin çocukların dil gelişimleri üzerindeki etkisinin çok düşük düzeyde olduğunu göstermiştir. Bu sonuca dayanarak, cinsiyetin çocukların dil gelişimleri üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Dolayısıyla araştırmacıların bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda bu tür değişkenler yerine daha birincil etkenleri incelemeye yönelmeleri önerilmektedir.

Keywords

Dil gelişimi, cinsiyet, erken çocukluk eğitimi

Read:473

Download: 150

Atıf Bulunamadı