International Journal of Languages Education

Editor: Assoc. Prof. Dr. Mesut GÜN - Assist. Prof. Dr. Muhammet MEMİŞ
Assistant Editor: Öğr. Gör. Hasan ATMACA
Publication Place: www.ijlet.com
Year-Number: 2019-7.4
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Halit Karatay - Seda Kaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Bağlaçlar için Çerçeve Program, 1-23
A Framework Program for Conjunctions in Teaching Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.37407
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Kemalettin Deniz - Yunus Emre ÇEKİCİ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Toplu Taşıma Araçlarında Dil İşlevleri, 24-36
Language Functions in Public Transport Vehicles in Terms of Turkish as Foreign Language Teaching
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39459
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İlhan Erdem - Niymet BAHŞİ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 37-48
Investigation of Media Literacy Levels of Turkish Learners as a Foreign Language in terms of Various Variables
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38203
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Dilan ERDOĞAN - Fatih KANA Yaygın Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğreten Öğretmenlerin “Yabancı Diller Türkçe A1 Seviyesi Kurs Programını” Uygulama Süreci, 49-74
The Application Process of the “Foreign Language Turkish A1 Level Course Program” of the Teachers who Teach Turkish to Foreigners in Non-Formal Education Institutions
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39601
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

FATMA ÇİFTLER - Talat AYTAN Yabancılar İçin Akademik Türkçe Kitapları Üzerine Bir İnceleme, 75-91
A Review of Academic Turkish Books for Foreigners
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39947
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aslı Araboğlu Çevirmenin Çok Kültürlü Kimliği ve Kimliğin Çeviriye Yansıması, 92-103
Multi-cultural Identity of Translator and Reflection of Identity to Translation
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38912
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aylin SEYMEN Einen Text in eine Lautlose Sprache Übersetzen, 104-112
Translate a Text into a Silent Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39546
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Emine ÇAVDAR ATAMAN Différences entre un cours dans la classe traditionnelle et celui dans les centres d’auto-apprentissage du français en Turquie et en France, 113-126
Differences of a Course between in the Traditional Classroom and the Centers of Self-Learning French in Turkey and in France
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38923
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Erdem Dönmez Halide Edip Adıvar’ın İlk Dönem Romanlarında Muhafazakâr Kadınlar, 127-148
Conservative Women in the First Period of Halide Edip Adivar's Novel
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.37384
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ferhat APAYDIN - Fatih Şükrü KOÇAR Kumru ile Kumru Romanının Aylak Sınıfın Teorisi Bağlamında İncelenmesi, 149-167
Investigation of the Novel Kumru and Kumru within the Context of the Theory of the Leisure Class
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.37388
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

GÖKAY DURMUŞ - TEK YAZAR Vecdi Çıracıoğlu’nun İki Romanında Tarihsel Algı, 168-181
Historical Perception in Two Novels of Vecdi Çıracıoğlu
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39875
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hatice GEREKTEN - Mevlüt GÜLMEZ 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Atasözlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi, 182-194
An Investigation of Proverbs in the 5th Grade Turkish Course Book in Terms of Values Education
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38819
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Havva Aşı Yüzyıllık Yalnızlık Romanında Karnavalesk Dünya, 195-211
Carnivalesque World in the Novel One Hundred Years of Solitude
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.24788
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Lokman TANRIKULU - Ömer ŞIHANLIOĞLU 2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metininde Konuşma Becerisinin İncelenmesi, 212-224
Investigation of Speaking Skills in the 2018 Common European Framework of Reference for Languages: Companion Volume
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39833
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Mehmet Halit ATLİ - Mehmet Halit ATLİ Almancada Cinsiyet Ayrımcılığı, 225-241
Gender Discrimination of German Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39648
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esra Ekinci Çelikpazu - Meryem Sinem Aydın Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerinin Bireysel Olarak ve Grupla Dinledikleri Klasik ve Dijital Hikâyeleri Anlama Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme, 242-266
A Review on Levels of Pre-School 5-6 Age Group Students’ Comprehension of Listening to Classical and Digital Stories Individually and in Groups
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39835
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nilüfer Serin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Birden Fazla Anlam Ögesiyle Kurulmuş Kavram İşaretlerini Kullanma Düzeyleri, 267-303
Level of Using Word Markers Formed Using Multiple Semantic Components among Learners of Turkish as a Foreign Language
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39440
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

NURAY KARAKAYA Lise Öğrencilerinde Şiir Algısı, 304-311
Perceptions of Poetry in High School Students
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39663
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nurten ÖZÇELİK Etude Contrastive: Le Français et le Turc, 312-329
Comparison Study: French and Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38882
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özden Şahin - Şaban KÖKTÜRK Sibel OKUYAN Çevirmenlerin Çeviri Belleklerindeki Farklı Derecelerdeki Bulanık Eşleşmeler Üzerine Görüşleri, 330-354
Opinions of Translators on Different Rates of Fuzzy Matches in Translation Memories
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39454
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Perihan YALÇIN Gustave Flaubert’in “Trois Contes” (Üç Hikâye) Adlı Eserinin Çeviri Stratejileri ve İşlemleri Açısından İncelenmesi, 355-364
Analysis of Gustave Flaubert’s “The Three Stories” in terms of Translation Strategies and Operations
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39670
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Rahman AKALIN Çeviri Sınavlarında Puanlama: Basit Metinler Örneğinde Dil Odaklı Değerlendirme, 365-379
Scoring Translation Exams: Language-Based Evaluation in Simple Texts
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.37825
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Reşat Şakar Çok Dilli ve Çok Kültürlü Şehirler: Moskova ve İstanbul Örneği, 380-391
Multilingual and Multi-Cultural Cities: The Example of Moscow and Istanbul
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39949
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

RIFAT GÜNDAY The Effect of Cinema in the Novel of Labyrinth of Alain Robbe-Grillet, 392-400
The Effect of Cinema in the Novel of Labyrinth of Alain Robbe-Grillet
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39668
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Semih Alper DÜNDAR - Halil Erdem ÇOCUK Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, 401-411
Developing Reading Motivation Scale in Teaching Turkish as a Foreign Language: Reliability and Validity Study
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39665
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şule ERDOĞDU-YILMAZ İstanbul Üniversitesi Reformu: Yayıncılık Faaliyetlerinde Türk Akademisyenlerin Çevirmen ve Yazar Kimlikleri ile Bourdieu Sosyolojisi Arasındaki İlişki, 412-422
The Reform of Istanbul University: The Relationship between Translator and Writer Identities of Turkish Scientists in Publishing Activities and Bourdieusian Sociology
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39850
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Şeyma ŞAHİN - Perihan YALÇIN Çeviri Edinci Kavramının Öz Yeterlik Bağlamında Değerlendirilmesi, 423-430
Evaluation of the Concept of Translation Competence in the Context of Self-efficacy
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39425
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Birkan KARGI Post-Koloniyalizm ve Oryantalizm Bağlamında Son Samuray Filminin Alımlanması, 431-438
Perception of the Latest Samurai Film in Post-Colonialism and Orientalism Context
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39622
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

DERYA YILDIZ - KÜBRA ALTUN, DİLEK CERAN, AYŞENUR DAĞ, EMRAH ÖZGÜL Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler Üzerine Bir İnceleme, 439-460
An Examination on the Texts in Secondary School Turkish Books
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.38837
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Zeki USLU Almanca ve Türkçede Adın Yönelme Durumu, 461-472
The Dative Case of Noun in German and Turkish
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39213
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.