Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme


Bu araştırmada, kelime öğretiminde sistematik bir ölçme değerlendirmenin olup olmadığını tespit etmek, varsa bu faaliyetin öğretim içeriği ile örtüşme düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede önce 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında doğrudan belirli kelimeleri öğretmenin amaçlandığı tanım, eş anlam, zıt anlam, eş seslilik, temel anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili etkinliklerdeki söz varlığı unsurları belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen bu söz varlığı unsurlarına göre dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri, tema sonu değerlendirme soruları, okuma ve dinleme/izleme metinleri ile Türkçe dersinde yapılan her sınıf düzeyinde 25 olmak üzere toplamda 100 sınav kâğıdı incelenmiştir. Son olarak sınav kâğıtları incelenen 20 öğretmenin kelime öğretimi bakımından ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular şöyledir: Ders ve çalışma kitapları ile Türkçe dersi sınavlarında hedef söz varlığı unsurlarının çok küçük bir bölümünün ölçüldüğü, söz varlığına ilişkin sorularda ders içeriği yerine dilin genel söz varlığının dikkate alındığı tespit edilmiştir. Görüşme sonuçları da öğretmenlerin büyük bir bölümünün kelime öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi bir gereklilik olarak gördüğünü, ancak bu konuda sınıf içi uygulamalara yeterince yer vermediğini göstermektedir. Bu bulgular ışığında kelime öğretiminde öğrencilerin hedef söz varlığı unsurlarına ilişkin bilgi ve becerilerini değerlendirmeye yönelik amaçlı ve düzenli bir uygulamanın olmadığı, dolayısıyla kelime öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin ihmal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Söz varlığı, kelime öğretimi, ölçme ve değerlendirme

Author: Tahir Tağa - Hüseyin Öztürk
Number of pages: 172-189
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.12358
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.