Yabancılar için Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin; Metin Türü, Metinlerin Özgünlüğü ve Metinlerde Geçen Kültür Ögeleri Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Seti Örneği


Bu çalışmada, “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti”nde yer alan okuma metinlerinin; türleri, özgünlük/özellik durumları ve kültürel ögeleri içerme oranları üzerinde durulmuştur. Boyutlar, “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti” B1, B2, C1+ düzeyi ders kitapları esas alınarak doküman incelemesi tekniğiyle incelenmiştir. Veri toplama sürecinde, ilk aşamada “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti”ndeki (B1, B2, C1+) okuma metinleri tespit edilmiş, metinler türlerine göre sınıflandırılmıştır. Metinlerin özgünlük/özellik durumları belirlenmiş ve “özgün metin”, “özel metin” başlıkları altında kategorilere ayrılmıştır. Son aşamada, “İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti”ndeki (B1, B2, C1+) okuma metinlerinin kültürel ögeleri içerme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; yabancılar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin çoğunlukla bilgilendirici ve özel metinleri içerdiği, kültürel ögeleri ise yeterince içermediği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, metin türlerinin B1, B2, C1+ düzeylerine dağılımının orantısız olduğu, bilgilendirici türlerden en çok makaleye yer verilirken hikâye edici türlere çok az yer verildiği, şiirsel türlere ise yer verilmediği görülmüştür.


Keywords


Yabancılara Türkçe Öğretimi, ders kitapları, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Seti, metin türü, özgünlük, kültürel ögeler.

Author: Ümit Yıldız - Gülsüm SERTOĞLU - Afra Nur DEMİROK - İbrahim KİRLİ
Number of pages: 380-401
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.23362
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.