Teacher Opinions about Methods And Resources Used At The First Literacy Teaching (Example of Yenimahalle/Ankara)
İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Yöntem Ve Kaynaklara İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara/Yenimahalle Örneği)

Author : Hüseyin POLAT
Number of pages : 166-186

Abstract

Bu çalışmayla ilkokullarda çalışan birinci sınıf öğretmenlerinin, ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan program ve kaynaklar konusundaki görüşleri tespit edilmiştir. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmada, kullanıcı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Araştırma; Ankara/Yenimahalle ilçesi merkezinde bulunan on ilkokulda iki yüz on, birinci sınıf öğretmeninin görüşlerinin ankete vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden yüz seksen beşi bayan olup yirmi beşi erkektir. Söz konusu okullar yansız küme örneklem yoluyla tespit edilmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara ili, Yenimahalle ilçesinde çalışmakta olan ve araştırmanın yapıldığı sırada ilkokul birinci sınıfta Türkçe okuma yazma öğretmekte olan ya da son beş yıldır bu işi yapmakta olan öğretmenler oluşturmuştur. Verilerin analizinde nicel araştırma tekniklerinden olan yüzde ve frekanslar da kullanılmıştır. Araştırmayla elde edilen bulgular araştırmanın evrenindeki öğretmenlerin ilk okuma-yazma yöntemine ve ders kitaplarına ilişkin görüşleri olmak üzere iki temel tema altıda toplanmıştır. Araştırma sonucunda ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan programın genel olarak öğrencilerin düzeyine, hedef davranışlara ve Türkçe alfabe sistemine uygun olduğu, ancak devlet tarafından ücretsiz olarak verilen ders kitaplarının hedeflerin gerçekleştirilmesinde yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.

Keywords

First Literacy, Voice-Based Sentence, Native Language, Adjacent Handwriting, Turkish

Read: 1,911

Download: 1,060