YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA VE KONUŞMA BECERİLERİ KAZANDIRMADA İLETİŞİMSEL YAKLAŞIMIN KULLANIMI İÇİN MODEL ÖNERİSİ

Author:

Number of pages: 43-60
Year-Number: 2013-Volume 1 Issue 1

Abstract

Yabancı dil öğretim sürecinin, yalnızca öğretmenlerin edindikleri deneyimler ve yaptıkları gözlemlere dayanmaması ve bu sürecin, seçilen yöntem veya yaklaşımın gerektirdiği sağlam kuramsal temellerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada geçtiğimiz yirmi yıl içerisinde dil öğretiminde büyük bir çığır açan iletişimsel yaklaşımın yabancılara Türkçe öğretiminde uygulanması ele alınmıştır. Yabancılara Türkçe yazma ve konuşma becerisi kazandırmada uygulanması için iletişimsel yaklaşımla geliştirilen etkinliklere yer verilmiştir. Araştırmanın amacı modern bir dil öğretim yaklaşımı olan iletişimsel yaklaşımla yazma ve konuşma etkinlikleri hazırlayarak Türkçeyi yabancılara öğreten öğretmenlere alternatif etkinlikler sunmaktır. Etkinlikler oluşturulurken iletişimsel yaklaşımda kullanılan dil öğretim tekniklerinden (grup çalışması ve ikili çalışma, drama, doğaçlama, rol oynama, benzetim, sorun çözme, iletişim oyunları) faydalanılmıştır.

Keywords

Abstract

The language teaching process should not only be restricted with the teacher’s own observations and experiences, but also be based on the scientific and theoretical information. In this research found that communicative approach a big impact in last twenty years language teaching to Turkish teaching to foreigners is dealt with. The activities that have been developed to apply in teaching to foreigners Turkish writing and speaking skill according to communicative approach. The aim of the study is a modern approach to communicative language teaching approach, writing and speaking activities to provide alternative activities to prepare teachers to Turkish teaching to foreigners. Communicative approaches to language teaching techniques used in creating activities (group work and pair work, drama, improvisation, role-playing, simulation, problem solving, communication games) are used.

Keywords