YAZMA EĞİTİMİ SÜRECİNDE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Author:

Number of pages: 61-71
Year-Number: 2013-Volume 1 Issue 1

Abstract

Okullarda uygulanan anadil eğitimi bütünleşik bir yapı arz etmektedir. Bu yapı okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi başlıkları altında toplanmaktadır. Bazı araştırmacıların görsel okuma ve görsel sunuyu da bu yapı içerisine dâhil ettiğini görmekteyiz. Birbirini sürekli olarak etkileyen bu yapıda yazma eğitimi önemli bir konumda bulunmaktadır. Dinleme ve konuşma becerilerinin informal yollarla kazanıldığı bilinmektedir. Tabii ki bunların geliştirilmesi düzenli bir eğitimi gerektirir ancak yazma becerisinin yalnızca formal yollarla kazanıldığının bilinmesi, bu sürecin ne kadar zor olduğu hakkında ipuçları vermektedir. Bireylerin duygu, düşünce ve hayallerini çeşitli sembolleri kullanarak metin oluşturmasına yazma diyoruz. Bu becerinin ediminde ise bazı sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunları öğrenciden kaynaklanan, öğretmenden kaynaklanan ve kullanılan araç-gereçten kaynaklanan sorunlar olarak başlıklar altında toplayabiliriz. Yaptığımız bu çalışmada sorunların neler olduğu ve sorunların ana nedenlerinin neler olduğu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The mother-tongue education in schools poses an integrated structure. This structure, reading, writing, listening, speaking and grammar are grouped under headings. Reading and visual presentation of some researchers into this structure, we can see that the fees. Constantly affecting each other in a prominent position in this structure include writing instruction. Ways of listening and speaking skills acquired informally known. Of course requires regular training to develop their writing skills, but it is known that only gained formal ways, this process gives hints about how difficult it is. Individuals' feelings, thoughts and dreams to create text using various symbols we call writing. These skills are in the act of some problems emerge. These problems arising from students, teachers, and stem from problems originating from the equipments used can be grouped under the title. In this work we do is kind of problems and what are the main causes of problems are examined and the study of various inferences were made.

Keywords