YAZMA EĞİTİMİ SÜRECİNDE TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
PROBLEMS THAT TURKISH TEACHERS FACE WITH IN WRITING EDUCATION PROGRESS

Author : Mehmet Fidan
Number of pages : 61-71

Abstract

Okullarda uygulanan anadil eğitimi bütünleşik bir yapı arz etmektedir. Bu yapı okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi başlıkları altında toplanmaktadır. Bazı araştırmacıların görsel okuma ve görsel sunuyu da bu yapı içerisine dâhil ettiğini görmekteyiz. Birbirini sürekli olarak etkileyen bu yapıda yazma eğitimi önemli bir konumda bulunmaktadır. Dinleme ve konuşma becerilerinin informal yollarla kazanıldığı bilinmektedir. Tabii ki bunların geliştirilmesi düzenli bir eğitimi gerektirir ancak yazma becerisinin yalnızca formal yollarla kazanıldığının bilinmesi, bu sürecin ne kadar zor olduğu hakkında ipuçları vermektedir. Bireylerin duygu, düşünce ve hayallerini çeşitli sembolleri kullanarak metin oluşturmasına yazma diyoruz. Bu becerinin ediminde ise bazı sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunları öğrenciden kaynaklanan, öğretmenden kaynaklanan ve kullanılan araç-gereçten kaynaklanan sorunlar olarak başlıklar altında toplayabiliriz. Yaptığımız bu çalışmada sorunların neler olduğu ve sorunların ana nedenlerinin neler olduğu üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve çeşitli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,939

Download: 1,049