BALKAN TARİHİ KARŞISINDA YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN ŞİİRİ
POEM OF YAHYA KEMAL BEYATLI IN FRONT OF BALKAN HISTORY

Author : -Ramazan TOPDEMİR,
Number of pages : 72-79

Abstract

Şairler, yazarlar, ressamlar, musikişinaslar, sanatçılar milleti, millet, devleti devlet haline getirir ve geleceğe taşırlar. Eserleriyle toplumun milli ve manevî değerlerini oluştururlar. Şairler milli kimliğimizin kurucuları ve manevî mimarlarıdır. Türklerin, Balkanlarda geliştirip yaydığı medeniyet ve kültürün mazisi derinlere dayanmaktadır. Türklerin, Balkanlardaki mücadeleleri, zaferleri, yenilgileri, sosyal münasebetleri edebiyatımızda geniş bir şekilde işlenmiştir. Şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı da doğduğu Üsküp'ü ve Balkan şehirlerinin maddi ve manevî yönünü lirik bir şekilde şiirlerinde ele almıştır. Şair, Üsküp'te ve Balkanlarda geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarının hüzünlerini, sevinçlerini, özlemlerini içli bir şekilde ele alır. Yahya Kemal, Osmanlı tarihinde yer alan ilk şiiri Üsküb'ün fethidir.(1392)Selçuklulardan başlayıp Osmanlı dönemlerini anlatırken coğrafya sınırlarını da çizer: Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan Bir bir diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan Yahyâ Kemâl’in şiirlerinde yer alan bir başka husus da Balkanların Türkleşmesi – İslamlaşması ve medeniyetimizin bu coğrafyadaki gelişimiyle inceler. Yahya Kemal, evlâd-ı fâtihanın kurduğu Türk mimarisine, Türk tarihine farklı bakış açıları ile Balkan şehirlerini anlatarak, dünden bugüne gelen mili ve manevî değerlerimizi hatırlatılır. Özellikle Balkan şehirlerini şiirlerine konu edinen Yahya Kemal; sosyal, kültürel ve lirik temaları ile Balkanların zengin kültürel yapısını edebiyatımıza kazandırmıştır.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,912

Download: 1,023