BALKAN TARİHİ KARŞISINDA YAHYA KEMAL BEYATLI'NIN ŞİİRİ

Author:

Year-Number: 2013-Volume 1 Issue 1
Number of pages: 72-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şairler, yazarlar, ressamlar, musikişinaslar, sanatçılar milleti, millet, devleti devlet haline getirir ve geleceğe taşırlar. Eserleriyle toplumun milli ve manevî değerlerini oluştururlar. Şairler milli kimliğimizin kurucuları ve manevî mimarlarıdır. Türklerin, Balkanlarda geliştirip yaydığı medeniyet ve kültürün mazisi derinlere dayanmaktadır. Türklerin, Balkanlardaki mücadeleleri, zaferleri, yenilgileri, sosyal münasebetleri edebiyatımızda geniş bir şekilde işlenmiştir. Şairlerimizden Yahya Kemal Beyatlı da doğduğu Üsküp'ü ve Balkan şehirlerinin maddi ve manevî yönünü lirik bir şekilde şiirlerinde ele almıştır. Şair, Üsküp'te ve Balkanlarda geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarının hüzünlerini, sevinçlerini, özlemlerini içli bir şekilde ele alır. Yahya Kemal, Osmanlı tarihinde yer alan ilk şiiri Üsküb'ün fethidir.(1392)Selçuklulardan başlayıp Osmanlı dönemlerini anlatırken coğrafya sınırlarını da çizer: Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan Bir bir diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan Yahyâ Kemâl’in şiirlerinde yer alan bir başka husus da Balkanların Türkleşmesi – İslamlaşması ve medeniyetimizin bu coğrafyadaki gelişimiyle inceler. Yahya Kemal, evlâd-ı fâtihanın kurduğu Türk mimarisine, Türk tarihine farklı bakış açıları ile Balkan şehirlerini anlatarak, dünden bugüne gelen mili ve manevî değerlerimizi hatırlatılır. Özellikle Balkan şehirlerini şiirlerine konu edinen Yahya Kemal; sosyal, kültürel ve lirik temaları ile Balkanların zengin kültürel yapısını edebiyatımıza kazandırmıştır.

Keywords

Abstract

Poets, writers, artists, music lovers, artists, nation, nation, state, and future carry the state makes. Works of national and moral values of society form. Poets of the founders of the national identity, and spiritual architects. Beyatlı Yahya Kemal, the most important is a cornerstone of our identity. Turks in the Balkans to develop and spread of civilization and culture is based on deep slate. Turks in the Balkans, the struggles, victories, defeats, is treated to a wide range of social relations literature. Beyatlı poets of the birth of Yahya Kemal Balkan cities Skopje and the lyrical poems dealt with the moral and material direction. The poet spent his childhood and youth years in Skopje and the Balkans, sorrows, joys, aspirations takes a sensitive manner. Yahya Kemal, established Turkish architecture, with different perspectives on the history of the Balkan cities in Turkey by telling us yesterday, far from the shaft, and spiritual values, recalling the necessity to determine whether we're having our values gives the message. Yahya Kemal Balkan cities, especially focusing on the poetry of the social, cultural, and lyrical themes literature, Balkans brought the rich archive. Yahya Kemal and the Balkans drawing the attention of new generations, our history, our civilization in poetry in a different way to learn by.

Keywords