TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DİL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KAZANILMASINDA KARAGÖZ / GÖLGE OYUNUNUN İŞLEVSEL KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF FUNCTIONAL USE OF KARAGOZ/ SHADOW PLAY IN GAINING LANGUAGE AND CULTURAL VALUES IN TURKISH EDUCATION

Author : -Mesut BULUT,
Number of pages : 88-100

Abstract

Türk milletinin keskin zekâsının ürünü olan ve Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda çok önemli bir yere sahip olan Karagöz/gölge oyunu, geçmişten günümüze bünyesinde barındığı değerler sistematiği açısından eğitim boyutu itibarıyla Türkçe eğitiminde önemli işlevleri yerine getirmektedir. Dil ve kültür aktarımı noktasında, özellikle millî kültür, millî şuur, millî birlik ve beraberliğin sağlanması, bireylerin psikolojik, sosyal ve kültürel yönden geliştirilmesi başta olmak üzere, özellikle eğitsel yönleriyle hem çocuk eğitiminde hem de yetişkin eğitiminde önemli işlevlere sahiptir. Dil ve kültür aktarımında başta olmak üzere birçok boyutuyla eğitimde önemli bir yere sahip olan Karagöz oyunu, geleneksel Türk temaşa sanatını en özgün şekliyle yansıtması hasebiyle genç-yaşlı herkes tarafından önemini korumaya devam etmektedir; fakat, hak ettiği şekilde işlevsel olarak eğitimde değerlendirilmediği de yadsınamaz bir gerçektir. Toplumun tüm katmanları tarafından bu denli kabul görmüş olan bu gölge oyununun Türkçe eğitiminde kullanılması ile birlikte dil ve kültür aktarımında kolaylık sağladığı da bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada, Karagöz’ün geçmişten günümüze toplumdaki varlığı ve işlevleri ele alınarak, eğitim boyutu itibarıyla hangi tür değerleri ihtiva ettiği ve bu bağlamda Türkçe eğitiminde Karagöz/gölge oyununun işlevsel kullanımının ve rollerinin ortaya koyulması amacıyla nitel araştırmanın literatür taraması yöntemiyle hazırladığımız bu çalışmanın Karagöz/gölge oyununun önemi konusunda değerlendirmelerde bulunulmuş, bu oyunun işlevsel kullanımına yönelik olarak bireysel ve toplumsal anlamda farkındalık düzeyine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,900

Download: 1,035