PROJECT BASED LEARNING: A CONSTRUCTIVE WAY TOWARD LEARNER AUTONOMY
PROJE TEMELLİ ÖĞRENME: ÖZERK ÖĞRENMEYE DOĞRU YAPILANDIRMACI BİR YAKLAŞIM

Author : Zeliha Zühal Güven -- Teresa Hecht Valais
Number of pages : 182-193

Abstract

Proje Temelli Öğrenme öğrencilerin gerçek dünya problemlerini yaşayarak ve çözerek öğrendikleri fikrine dayanır. Proje Temelli öğrenme sürecinde öğrenciler sınıfta öğrendikleri konuların bir uzantısı olarak karmaşık bir durum, soru ya da problemi ekip arkadaşları ile birlikte araştırırlar ve buna yönelik bir projeyi sunarlar. Proje Temelli Öğrenmede, proje geliştirme süreci boyunca iletişim kurabilmek amacıyla öğrencilerin grup üyeleriyle, projelerini sunarken ise diğer öğrencilerle ve öğretmenleriyle konuşmaları gerektiği için, dikkatlice hazırlanmış ve uygulanmış yönergeler yoluyla öğrencilerin “tercihleri ve sesleri” duyulabilir ve İngilizce öğretiminde faydalı sonuçlar alınabilir. Bu çalışma Konya Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda 2011-2012 akademik yılında uygulanan Proje Temelli Öğrenme sürecine katılmış İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Proje Temelli Öğrenme hakkındaki görüşlerini ve düşüncelerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yöntem olarak betimsel nitel araştırma yöntemlerinden vaka araştırması kullanılmıştır. Çalışmaya tesadüfî örneklem alma yoluyla seçilmiş 50 İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış 6 açık uçlu sorudan oluşmuş bir form kullanılmıştır. Ayrıca yüz yüze görüşmeler vasıtasıyla da veri toplanmıştır. Araştırma bulguları Proje Temelli Öğrenmenin öğrencilerin özerk öğrenme sürecinde ilerlemelerine yardımcı olabilecek bir araç olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, araştırmada öğrencilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine yardımcı olacak formatif değerlendirme yöntemlerinin öğrenme sürecine dâhil edilmesi gerekliliği önemli bir bulgu olarak dikkat çekmiştir.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,957

Download: 1,078