ANADİLİ TÜRKÇE OLAN YETİŞKİN BİREYLERİN İKİNCİ DİL OLARAK ALMANCA EDİNİMİNDE ALMANCA FİİL ÇEKİMİ EDİNİM SIRALAMASININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 149-168
Year-Number: 2014-Volume 2 Issue 3

Abstract

Sakarya Üniversitesi 2010-2012 eğitim/öğretim yılı Almanca Hazırlık Sınıflarında öğrencilerin kayıtlı oldukları kurum izlencelerin öngördüğü yabancı dilde akademik amaçlı dil bilgisi ve becerileri kazanmada istenilen düzeye ulaşamadıkları gibi erek dil ediniminde bazı sorunlar yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu araştırma, anadilleri Türkçe olan (Türkofon) öğrenicilere üniversitelerin hazırlık sınıflarında daha iyi bir yabancı dil öğretimi verebilmek için gerekli olan yabancı dil izlenceyi geliştirmeye olan gereksinim nedeniyle yapılmıştır. Yine buna bağlı olarak, Almanca hazırlık sınıfı öğretim elemanlarının da yabancı dil öğretmede sorun yaşadıkları düşünülmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma ile her iki tarafın da eksikliklerin farkına varılması ve böylece yeni bir ders izlencesi önerisinde bulunulması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın bir diğer amacı da Türkofonların Almanca edinimi, anadilleri Almanca olanlardan farklı olduğunu ve erek dilin fiil çekimi ediniminin belirli aşamalar sonucunda edindiklerini deneysel göstermektir. Mevcut araştırmayla bu varsayım ispatlanırsa Türkofon öğreniciler için Almanca öğretiminde şimdiye kadar uygulanan yöntem ve araçların bundan böyle geçerliliğini yitirmesi ve buradan elde edilecek sonuç ile yeni ilkelerin belirlenmesinde yardımcı rol oynayacaktır. Bu araştırmanın örneklemi için de Sakarya Üniversitesinde 2010-2012 eğitim-öğretim yılları arasında okuyan Alman Dili ve Edebiyatı Hazırlık Sınıfı öğrencileri seçilmiştir

Keywords

Abstract

This study is in 2010-12 academic year in German Language Courses of Sakarya University. The institution, to which the students are registered has got syllabus, but they didn’t acquired language knowledge and skills for academic purposes in the foreign language, which institution syllabus prescribed. This study are required to provide a better teaching of foreign language for the students whose mother tong is Turkish in the German preparatory classes of university. Dependently it is thought that instructor in the German preparatory classes have problems teaching a foreign language. According it is aimed with this study that both parties recognized their shortcomings and due to the fact that a new syllabus are suggested a proposal. Another aim of this research is that the German acquisition of Turkophones is different from the students and that they acquired conjugation of target language in a consequence of significant phases. If this hypothesis is proved with present research, method and tools, which are employed up to now in teaching of German for the Turkophones student, lose their validity from now on and here obtained result plays a supporting role in determining of a new principle. 2010-2012 academic years at the Sakarya University the department of German Language and Literature students has been selected for this population and sample selection study. The data, which used in this study, are based on the master thesis of researcher, which he made in year 2012.

Keywords