Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
RESEARCH OF THE SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS THE USAGE OF CREATIVE DRAMA METHOD

Author : Kamil İşeri -- Gülşah Almaz - Emre Ünal
Number of pages : 48-65

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının ‘yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarını’ belirlemektir. Bu çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde yapılandırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 468’i sınıf, 401’i sosyal bilgiler, 311’i Türkçe ve 188’i fen bilgisi olmak üzere Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 1368 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Can ve Cantürk-Günhan (2009) tarafından geliştirilmiş 47 maddeden oluşan 5’li likert tipi “Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algısının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına oranla yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri arasında yaratıcı drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlik algılarının anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. Farkın sınıf öğretmeni adayları ile Türkçe öğretmeni adayları arasında ve sınıf öğretmeni adayları ile fen bilgisi öğretmeni adayları arasında sınıf öğretmeni adayları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,930

Download: 1,049