Corpus Based Glance at Vocabulary In Turkısh And Turkısh Culture Textbooks
Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Derlem Temelli Bir Bakış

Author : Bekir İnce -- İlhan ÇINAR
Number of pages : 198-209

Abstract

İkidilli öğrencilerin dil gelişiminde en önemli unsurlardan birisi sözcüköğretimidir. Sözcük öğretiminde asıl amaç, temel iletişim becerilerini sorunsuzca gerçekleştirmeyi sağlamaktır. Sıklık çalışmaları çocuğun ihtiyaç duyduğu sözcüklerin belirlenmesinde önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda ikidillilerin eğitiminde kullanılan metinlerdeki sözcüklerin seçiminde sıklık çalışmalarına başvurulup vurulmadığı önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, dil eğitiminde kullanılmakta olan metinlerdeki sözcüklerin seçiminde İlyas Göz’ün (2003) "Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü" nün dikkate alınıp alınmadığı incelenmiştir. Metinleri oluşturan sözcükleri incelemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmada doküman taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, ikidilli Türk öğrenciler için hazırlanan metinlerdeki sözcüklerle Göz’ün “Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü”nde var olan sözcükler arasında anlamlı bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgulara göre temel iletişim becerilerinin sağlanması için gerek duyulan söz varlığının öğrencilere kazandırılmasında sözcük sıklığı çalışmalarından yeteri kadar yararlanılmadığı, dahası öğretilecek sözcüklerin planlanmasına ilişkin nitelikli bir politikanın izlenmediği söylenebilir.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,981

Download: 1,127