YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL OLARAK ANİMASYON KULLANIMI VE ÖNEMİ
IMPORTANCE AND THE USE OF ANIMATION AS A MATERIAL IN TEACHING TURKISH AS A FOREINGN LANGUAGE

Author : Fatih YILMAZ -- Yeşim Talas
Number of pages : 114-127

Abstract

Özet Yabancı dil öğreniminin gereklilik halini aldığı günümüzde yabancılara Türkçe öğretiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkçe köklü bir dil olmasına rağmen Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi oldukça yeni bir alandır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda pek çok çalışma yapılmış ve büyük mesafeler kat edilmiştir. Ancak, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaşanan sorunlar incelendiğinde en yaygın sıkıntılardan biri olarak materyal eksikliği görülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak materyallerden olan animasyonlar bu süreçte değer kazanmıştır. Yabancı dil öğretiminde görselliğin, öğrenmenin kalıcı olmasında önemli bir faktör olduğunu düşünürsek, animasyonlar dil eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada materyal eksikliğine alternatif olarak ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek için animasyon etkinlikleri tasarlanmıştır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde yer alan dil düzeyleri göz önünde bulundurularak örnek etkinlikler hazırlanmıştır. Etkinlikler, 2007 yılında yapılmış olan “Arı Filmi” Bee Movie kullanılarak hazırlanmıştır. Etkinlikler A1 düzeyde, Türkçe temel dil becerileri (dinleme, yazma, konuşma ve okuma) geliştirmek amaçlı hazırlanmıştır. Etkinliklerde süre, hedef dil becerisi, kazanımlar, araç-gereç ve etkinliğin işlenişi açıklanmıştır. Bu etkinliklerin öğrenme ortamlarını zenginleştirmesi öğrenci motivasyonunu arttırması eğitimin bireyselleştirilmesine imkân vermesi, öğrencilerin dil gelişimlerine katkı sağlaması, öğretilen konuyu soyut halden somut hale dönüştürmesi ve öğrenmenin kalıcılığını artırması ile alanda yaşanan materyal sıkıntısına bir çözüm olacağı düşünülmüştür.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 2,074

Download: 1,090