SUN OF KARAKUM - II [STORIES]
KARAKUM GÜNEŞİ - II [HİKÂYELER]

Author : Ünal Zal
Number of pages : 466-479

Abstract

Olmuş ya da olması mümkün olan olayların anlatıldığı edebi türlerden biri olan hikâyeler, uzun veya kısa olmasına bakılmaksızın mesaj, içerik ve fikir yönüyle güçlü eserlerdir. Dünya edebiyatı tarihinde bazı hikâyeler vardır bir romanın vermek istediği mesajı tek başına verir. Birçok edebi türde olduğu gibi hikâye tarzında kaleme alınan eserlerin kalıcılığı, seçilen karakterler ve bunların çeşitliliği, konu itibariyle evrensel ve insani, toplumun farklı yönlerini gözlemleyen, insan onuru ve haysiyeti, demokrasi ve ifade özgürlüğü ile zulme karşı boyun eğmeme gibi özellikler taşımasına bağlıdır. Bu konularda güçlü bir üslupla kaleme alınan eserler her dönemde kalıcı olurlar. Günümüz Türkmen edebiyatının yurtdışındaki başarılı temsilcilerinden biri olan Ak Welsapar, yukarıda zikredilen konularda, gerek Sovyetler döneminde gerekse Sovyetlerin yıkılmasından sonra yazdığı hikâyelerle adından söz ettiren önemli yazarlardan biridir. Romanlarında olduğu gibi hikâyelerinde de Türkmen dili, kültürü, inancı, tabiatı, kadınları, çocukları ve gençlerinin hak ve hukuklarını savunmayı kendisine ilke olarak seçen yazar, Sovyet rejimiyle birçok kez karşı karşıya gelmesine rağmen takip ettiği çizgisinden asla geri adım atmaz. Sovyetlerin yıkılışından sonra da bu görüş ve düşüncelerinden ödün vermeyen yazar, bağımsızlık sonrasında beklediği demokratik ortama geçişin zaman alacak olması sebebiyle dönemin yöneticileri ile fikir ayrılığına düşer. Fakat Ak Welsapar’ın, doğrudan doğruya Türkmen halkı ve kültürünü savunması ve yaşatmaya çalışması onunla okuyucuları arasında kuvvetli bir bağ kurmuş, günümüz teknolojisinin yardımıyla bu ilişki şimdiye kadar devam etmiştir. Bu konuda zaman, hem yazar hem de okuyucunun lehine işlemiş ve onları birbirlerine yakınlaştırmıştır. Bu çalışmada Sovyetler Birliği döneminde yetişen ve günümüz Türkmen edebiyatının yurt¬dı¬şın¬daki önemli temsilcilerinden biri olan Ak Welsapar’ın bağımsızlık öncesi ve son¬ra¬sı yazdığı hikâyeler ile bunların içerikleri üzerinde durulacaktır. Yine bu hikâyelerin konuları, karakterleri ve vermek istedikleri mesajlardan hareketle yazıldığı dönemlerdeki Türkmen dili, kültürü ve edebiyatı hakkında bazı değerlendirmeler yapılacaktır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 879

Download: 314