AN INVESTIGATION ON GENDER ROLE ATTAINMENT IN CHILDREN LITERATURE TROUGH KEMALETTİN TUĞCU’S NOVELS
KEMALETTİN TUĞCU'NUN ÇOCUK ROMANLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author : Esma Dumanlı Kadızade
Number of pages : 101-113

Abstract

Çocuklarda cinsiyet rollerinin öğretiminde önemli kuramlardan birisi de sosyal öğrenme kuramıdır. Bu kurama göre çocuklar, öncelikle yakın çevresinde gördüğü, ardından kitle iletişim araçlarını takip ederken fark ettiği, daha sonra ise gerek okulda işlediği gerek evde okuduğu kitaplarında ve özellikle kendi yaş grubuna uygun roman, öykü gibi kurmaca metinlerde hayallerinde birebir yaşatıp zihninde canlandırdığı kişilerden genellikle hemcinsinden seçmeler yaparak, onları rol model olarak belirler. Kimi zaman model aldığı bireyleri taklit eder, kimi zaman da o bireylere öykünür. Böylece birey sosyal ortamında var olan bir yığın uyaran tarafından koşullandırılarak cinsiyet rolünü benimsemiş olur. Çalışmada çocuk ve gençlik romanları arasında önemli bir yeri olan Kemalettin Tuğcu’nun sayısı üç yüze yakın olan romanlarından basit seçkisiz örnekleme (Simple Random Sampling) yöntemi kullanılarak yirmi iki tanesi belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden belge çözümleme (document analysis) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Amacımız yazarın roman kişilerini, toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında belirleyerek Türkçe öğretiminde çocuk yazını açısından toplumsal cinsiyet rolleri olgusunu sorgulamaktır.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 1,999

Download: 1,105