PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS ABOUT THE LANGUAGE SKILLS IN THE CONTEXT OF TEACHING TURKISH AS AS A FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BECERİLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Author : Ümit Yıldız
Number of pages : 429-443

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında öğrencilerin dil becerileri ihtiyaçlarını Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler/mezunlar ve öğretim süreçlerinde görev alan/almış öğretmenlerin algıları üzerinden belirlemektir. Çalışmada ayrıca dil becerilerinin öğretimi süreçlerinde üzerinde en çok durulan/zaman harcanan dil becerisini/becerilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında dil becerileri ihtiyaçları ve öğretim süreçlerindeki mevcut durum öğrenci ve öğretmen algıları üzerinden araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Litvanya’da Vilnius Üniversitesinde Doğu Dilleri Merkezi Türkoloji Bölümü ve Filoloji Fakültesi Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe) Programında Türkçe derslerine devam eden/mezun 12 Litvan öğrenci ile bu bölümlerde çalışan/çalışmış 3 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada doküman incelemesi, görüşme ve odak grup görüşmesi (OGG) veri toplama tekniklerinden oluşan nitel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada öğrenciler/mezunlar, ders programları, ders içerikleri ve derslerin yürütüldüğü bölümlere yönelik veri toplama süreci sırasında daha çok doküman incelemesi tekniğinden faydalanılırken öğretmen ve öğrenci görüşleri yoluyla veri toplama boyutunda ise görüşme ve OGG tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu dil becerisinin konuşma ve okuma olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada katılımcı görüşleri öğrencilerin dil becerisi ihtiyaçlarının öğrenim gördükleri bölüme göre farklılık gösterdiği yönündedir.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 882

Download: 258