TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ TUTUMLARINA YÖNELİK YAZILAN MAKALELER ÜZERİNE META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2015-Volume 3 Issue 2
Number of pages: 95-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe öğretiminde psikolojik faktörlerin bir yönünü oluşturan tutumlar, dil öğretimine ışık tutmaktadır. Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaylara karşı deneyim, bilgi, duygu ve güdülerine (motivasyon) dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal bir tepki ön eğilimidir (İnceoğlu, 2010: 13). Tutumlar doğuştan gelmez, sonradan yaşanılarak kazanılır. Birey tutumu toplumsallaşırken kültürel olarak kazanır. Diğer bir anlatımla tutumlar, yaşantılar yoluyla öğrenilmiştir (Tavşancıl, 2002: 71). Davranışlarla ilgili pek çok sorunun çözümünde olayları algılayışımız ve olaylara karşı tutumumuz yatar. Öğrencilerin, yaşadıkları kültürün ürünü olan Türkçeyi öğrenirken zorluklarla karşılaşmaları, eğitimle ilgili birçok araştırmaya konu olmuştur. Bazı sorunlar okul koşulları ve öğretmen yeterlilikleri ile ilgiliyken, bazı sorunların da çocuğun yaşadığı çevre, aile ve bazen de kendileri ile ilgili unsurlardan kaynaklandığı görülmektedir. Öğrencinin önceki eğitim yaşantıları (okul öncesi ve sonrası) ile beraberinde getirdiği öğrenme yaşantıları, okul ve derslere yönelik olumlu veya olumsuz tutumlar kazanmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretiminde öğrenci tutumlarına yönelik yazılan makaleler üzerinde derinlemesine bir inceleme yapmaktır. Araştırmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Meta-analiz çalışmaları aynı ya da ilişkili amaca sahip araştırmaların sonuçlarının bütünleştirilmesi sonucu daha genellenebilir ve birçok araştırma ile doğrulanmış sonuçlara ulaştıran araştırmalardır. Bu çalışmalarda aynı amaca hizmet etmeye çalışan farklı araştırmaların istatistik bulguları özel yöntemler kullanılarak bütünleştirilerek yorumlanır ve sonuçlanır (Büyüköztürk, 2012:223). Bu bağlamda Türkçe öğretiminin tüm öğrenme alanlarına yönelik öğrenci tutumlarını kapsayan bir meta-analiz çalışması, bu alanın eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olacaktır. Araştırmadan çıkan sonuçlar, eksik kalan veya sorun olarak görülen kimi içeriklerin yeniden düzenlenmesine katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The attitudes composing one part of psyhologic factors in Turkish teaching light the way of language teaching. Attitude means a mental, emotional and behavioral response pre-disposition which the person orginizes based on himself or any object around him or any experience towards social issues or events, information, emotion and motivation. (İnceoğlu, 2010: 13). Attitudes aren't congenital; they are acquired in time. A person acquires the attitude culturally while becoming socialized. In other words; attitudes are learnt by living. (Tavşancıl, 2002: 71). Our attitude towards events and our perception lies in solving of many problems realted to behoviour. The difficulties with which the students encounter while learning Turkish has been the subject of many studies about education. While some issues are because of school conditions and teacher qualifications, others are due to the child's environment, family and sometimes factors related to child's himself. Students' previous education experiences cause them to gain positive or negative attitudes towards scholl and lessons. The purpose of this study is to make an examination on the articles written about the attitudes of students in Turkish teaching. Meta-analysis was used in that research. In meta analysis studies, statistical findings of different researches trying to serve the same purpose are commented and reviewed. (Büyüköztürk, 2012:223). In this context, A meta-analysis of studies involving student attitudes towards learning in all areas of the Turkish education will help to overcome the deficiencies in this area. The results of the research will contribute to the reorganization of certain contents which are seen as incomplete or problem.

Keywords