OKUMA ÇEMBERİ TEKNİĞİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 222-234
Year-Number: 2015-Volume 3 Issue 2

Abstract

Okuma klasik anlamda yazılı sembollerden anlam çıkarma olarak tanımlanabilir. Fakat bilginin hızla değiştiği, genel ağ, medya, basılı materyaller vb. yoluyla çeşitli şekillerde yönlendirildiği günümüzde metinleri anlamlandırmak tek başına yeterli olmamaktadır. Günümüzde bireylerin okuduklarını doğru anlayabilmesi, okuduğu eserdeki düşüncelerin doğruluğunu ve güvenirliğini tartışabilmesi, eserin verdiği bilgileri sorgulayabilmesi, yazarın amaçlarını doğru bir şekilde belirleyebilmesi, olay ve kavramlar arasındaki neden sonuç ilişkilerini açıklayabilmesi ve eserde birbiriyle çelişen ifadeleri belirleyebilmesi çok daha önemli bir hâl almıştır. Bu çerçevede bireylerin özellikle öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algılarının yüksek olması gerekmektedir. Çünkü öğretmenler ve öğretmen adayları görev yaptıkları/yapacakları okullarda öğrencilerin kitaplarla kuracak oldukları ilişkilerde belirleyici rol üstlenmektedirler. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algısı konusunda bilinçli olması, öğrencilerin daha nitelikli ve güvenilir eserlerle buluşmasını sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı iş birlikli okuma çemberi tekniğinin öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algıları üzerindeki etkisini incelemek şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada yarı deneysel çalışma yöntemi tercih edilmiş ve araştırma öntest sontest kontrol gruplu yarı deneysel desende desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 103 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Karadeniz (2014) tarafından geliştirilmiş olan Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algısı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre iş birlikli okuma çemberi tekniğinin öğretmen adaylarının eleştirel okuma öz yeterlik algılarını geliştirmede etkili olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Reading can be described as getting meaning from written symbols in the classic sense. But today, information is changing rapidly and orienting in various ways through general networking, media, printed materials and so on. Therefore it is not enough alone to make sense of text. Today, to correctly understand what individuals read, to discuss accuracy and reliability of thoughts in the book, be able to query the information given by the work, to determine the purpose of author correctly, to explain the cause and effect relationships between events and concepts, to determine conflicting statements in the work has become a much more important. In this context, especially teachers and preservice teachers need to be higly critical reading self-efficacy perception. Because teachers and preservice teachers undertake decisive role in the relationship between students and books. To be conscious about the critical reading self-efficacy perception will provide to meet with more qualified and reliable work for students. In this context, the aim of this paper is defined as to examine the impact of the collaborative reading circle effect on preservice teachers' critical reading self efficacy perception. In this paper quasi experimental stduy method was preferred and research was designed semi-experimental pretest posttest control group design. The study was conducted on 103 Turkish preservice teachers who are receiving education in Dumlupınar University Faculty of Education. Paper's datas were collected through Critical Reading Self-Efficacy Perception Scale which has developed by Karadeniz (2014). According to the findings, collaborative reading circle technique has been effective in developing preservice teachers' critical reading self efficacy perceptions.

Keywords