ÜLKEMİZDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÇOCUK EDEBİYATININ GELİŞİMİNE KATKILARI: ÇOCUK VAKFI ÖRNEĞİ,
CONTIRIBUTION TO CHILDREN’S LITERATURE’S PROGRESS OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN OUR COUNTRY: EXAMPLE OF ÇOCUK VAKFI

Author:

Number of pages : 10-21

Abstract

Batıda daha erken dönemlerde ortaya çıkan çocuk edebiyatının ülkemizdeki başlangıcı Tanzimat dönemi olarak kabul edilmektedir. Nispeten yeni bir alan sayılabilecek bu edebiyatın sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için eğitimciler, akademisyenler, çocuk kitabı yazarları ve diğer ilgililerin bilinçli ve sistemli bir şekilde birlikte çalışmaları gerekmektedir. Çocuk edebiyatının geliştirilmesi konusunda ülkemizde genellikle birbirinden bağımsız şekilde hareket edildiği için bugüne kadar büyük mesafeler kat edilememiştir. Bu sorunun çözümü noktasında birbirinden bağımsız kişileri ve kurumları bir araya getirme gücüne sahip, toplumda kamuoyu yaratabilen bir unsur olan sivil toplum kuruluşları öne çıkmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde çocuk edebiyatının gelişimi için çalışmalar yürüten az sayıdaki sivil toplum kuruluşlarından biri olan Çocuk Vakfı ele alınmış, Çocuk Vakfı’nın amaçlarına ve çocuk edebiyatını ilgilendiren faaliyetlerine yer verilerek bu faaliyetlerin çocuk edebiyatının gelişimine katkıları değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Tanzimat reform era is being accepted as beginning of children’s literature in our country while it was emerged earlier period in the West. In order to develop this literature healthfully that may be said relatively new field, it is necessary that educators, academicians, writers of children’s book and those concerned should work together consciously and systematically. It has not been come a long way in developing of children’s literature until today in Turkey because of working independent of each other. About solving this issue, non-governmental organizations which have power to gather unrelated people and organization and can create public opinion, come to the front. In this paper, Çocuk Vakfı, one of few non-governmental organizations carrying out works to improve children’s literature in our country, is handled, aims and activities related to children’s literature are mentioned and contributions of these activities to the progress of children’s literature are tried to be evaluated.

Keywords