YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL MATERYALLERİNİN KULLANILMASININ BAŞARIYA ETKİSİ
THE EFFECTS OF COMPUTER-BASED VISUAL MATERIALS USING TO THE SUCCESS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Author : Esin YAĞMUR ŞAHİN -- Fatih KANA - Mohd. Minhaj KHAN
Number of pages : 195-202

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin “Kaçıncı” konusunun öğretimiyle ilgili bilgisayar destekli öğretimin etkisini araştırmaktır. Araştırma kapsamında Türkiye’nin batısında yer alan bir ilde Türkçe öğrenen 20 öğrenci üzerinde bir hafta süren deneysel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma verileri Mann-Whitney U testiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde bilgisayar destekli öğretimin Yabancı Dil Olarak Türkçe öğretiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre Yabancı Dil Olarak Türkçe öğreten öğretim elamanlarının bu konuda iyi derecede bilgisayar eğitimi almaları öğrencilerin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmelerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,976

Download: 1,161