Türkçe Öğretmeni Adaylarının Değer ve Değer Eğitimi Üzerine Görüşleri

Author:

Number of pages: 11-27
Year-Number: 2015-Volume 3 Issue 3

Abstract

Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, daha nitelikli ve daha sağlıklı toplumların oluşması, değerlerin o toplumda yaşayan bireylerce içselleştirilmesi ve bunların sonraki kuşaklara aktarılması ile mümkündür. Sahip olduğu değerleri koruyan ve bunları sonraki nesillere aktarabilen toplumlar, gelecekte de varlıklarını devam ettirebileceklerdir. Bunu sağlamanın en etkin yolu da bireylere verilecek nitelikli değer eğitiminden geçer. Değer eğitiminin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasında aile ve okullara büyük sorumluluklar düşer. Özellikle okullar sadece teorik değil uygulamaya dönük çalışmalarla değer aktarımını daha anlamlı hale getirebilirler. Bu noktada da öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle öğrencilere olumlu rol model olan ve farklı etkinlerle değer aktarımını gerçekleştiren öğretmenler, bu noktada daha etkin ve daha verimli sonuçlar elde edebileceklerdir. Burada da öğretmenlerin gerek lisans eğitimleri döneminde aldıkları dersler, gerekse meslek hayatlarında katıldıkları hizmetiçi eğitimler önemli roller oynamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının değer ve değer eğitimi üzerine görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri nitel yönteme dayalı yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Bu amaçla araştırmada Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 4.sınıfında okuyan 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler not etme yöntemiyle ve ses kayıt cihazıyla kaydedilerek deşifre edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, görüşmeye katılan Türkçe öğretmen adayları, değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumu bir arada tutan ortak gelenek ve görenekler olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca Türkçe öğretmen adayları ortaokul öğrencilerine öğretilmesi gerekli öncelikli değerlerin sevgi ve saygı değerleri olduğunu belirtmişlerdir. Stajerlik eğitimi için gittikleri okullarda değer eğitimine yönelik herhangi bir uygulama yapılmadığını belirten Türkçe öğretmen adayları, değerlerin etkili ve verimli bir şekilde öğretilebilmesi için özellikle dramatizasyon ve tartışma yönteminden yararlanmak gerektiğini vurgulamışlardır. Görüşmeye katılan Türkçe öğretmen adayları, ortaokullarda öğrencilerin herhangi bir değeri kazanıp kazanmadıklarını belirlemenin en kolay yolunun gözlem yapmak ve öğrencilerin aileleriyle çeşitli görüşmeler yapmak olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmen adaylarına göre değer eğitiminde kullanılabilecek materyal örnekleri, kısa filmler, resimler ve fotoğraflardır. Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmen adayları, değer, değer eğitimi.

Keywords

Abstract

Meeting social integration and cooperation, creating more healthy and qualified society is possible with individuals of the society as a result of internalising values and transfering these values to next generation. The society which protects its own values and transfer them into next generation will continue their existence in future. The most effective way of reaching this success occurs as a result of qualified value education be given to individuals. There is a great responsibility for both family and schools in terms of effective and productive value education. Especially, schools could make value transformation be more meaningful with not only just theoric education but with practical education. At this point, there is also a great responsibility for teachers. Teachers being a role model for students and performing value education with different activities can obtain more effective and more productive results at this point. Teachers’ courses taken in undergraduate education and in-service training in their career play an important role in this situation. So, the views of Turkish teacher candidates on value and value education was tried to be determined in this study. Semi-structured interview form based on qualititative method was used for data collection in the research. So, semi structured interviews were made with 15 students in 4th grade who study in Akdeniz University, Faculty of Education, in the department of Turkish Language Education and these interviews were decoded by noting and using voice recorder. Content analysis was used in data analysis. As a result of the research, Turkish teacher candidates in interview stated that values are common customs and traditions holding society together and passing down from generation to genaration. Also, Turkish teacher candidates indicated priority values which must be taught to middle school students as love and respect. Turkish teacher candidates who stated that there is no practice for value education in their training schools emphasised that especially, dramatisation and discussion methods must be benefited for teaching values more effectively and productively. Turkish teacher candidates stated that observation and interview with students’ family are the easiest way of determining whether middle school students gain any value or not. According to Turkish teacher candidates material examples which can be used for value education are short films, pictures and photos.

Keywords