Türkçe Öğretmeni Adaylarının Değer ve Değer Eğitimi Üzerine Görüşleri
The Views of Turkish Teacher Candidates on Value and Value Education

Author : Ahmet Zeki GÜVEN
Number of pages : 11-27

Abstract

Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, daha nitelikli ve daha sağlıklı toplumların oluşması, değerlerin o toplumda yaşayan bireylerce içselleştirilmesi ve bunların sonraki kuşaklara aktarılması ile mümkündür. Sahip olduğu değerleri koruyan ve bunları sonraki nesillere aktarabilen toplumlar, gelecekte de varlıklarını devam ettirebileceklerdir. Bunu sağlamanın en etkin yolu da bireylere verilecek nitelikli değer eğitiminden geçer. Değer eğitiminin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasında aile ve okullara büyük sorumluluklar düşer. Özellikle okullar sadece teorik değil uygulamaya dönük çalışmalarla değer aktarımını daha anlamlı hale getirebilirler. Bu noktada da öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle öğrencilere olumlu rol model olan ve farklı etkinlerle değer aktarımını gerçekleştiren öğretmenler, bu noktada daha etkin ve daha verimli sonuçlar elde edebileceklerdir. Burada da öğretmenlerin gerek lisans eğitimleri döneminde aldıkları dersler, gerekse meslek hayatlarında katıldıkları hizmetiçi eğitimler önemli roller oynamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada Türkçe öğretmen adaylarının değer ve değer eğitimi üzerine görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verileri nitel yönteme dayalı yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Bu amaçla araştırmada Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 4.sınıfında okuyan 15 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler not etme yöntemiyle ve ses kayıt cihazıyla kaydedilerek deşifre edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, görüşmeye katılan Türkçe öğretmen adayları, değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılan, toplumu bir arada tutan ortak gelenek ve görenekler olduğunu dile getirmişlerdir. Ayrıca Türkçe öğretmen adayları ortaokul öğrencilerine öğretilmesi gerekli öncelikli değerlerin sevgi ve saygı değerleri olduğunu belirtmişlerdir. Stajerlik eğitimi için gittikleri okullarda değer eğitimine yönelik herhangi bir uygulama yapılmadığını belirten Türkçe öğretmen adayları, değerlerin etkili ve verimli bir şekilde öğretilebilmesi için özellikle dramatizasyon ve tartışma yönteminden yararlanmak gerektiğini vurgulamışlardır. Görüşmeye katılan Türkçe öğretmen adayları, ortaokullarda öğrencilerin herhangi bir değeri kazanıp kazanmadıklarını belirlemenin en kolay yolunun gözlem yapmak ve öğrencilerin aileleriyle çeşitli görüşmeler yapmak olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmen adaylarına göre değer eğitiminde kullanılabilecek materyal örnekleri, kısa filmler, resimler ve fotoğraflardır. Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretmen adayları, değer, değer eğitimi.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 2,035

Download: 1,156