TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SIKÇA KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLERİ TANIYABİLME DÜZEYLERİ
THE LEVEL OF RECOGNITION OF FREQUENTLY CONFUSED WORDS OF DEPARTMENT OF TURKISH EDUCATION AND DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE STUDENTS

Author : Bekir Gökçe -- Safa ÇELEBİ
Number of pages : 86-101

Abstract

Türkiye Türkçesine genellikle yabancı dillerden geçen, ses ve biçim benzerliğinden dolayı kullanımında karışıklık yaşanan sözcüklerin varlığı bilinmektedir (Mahsur/mahzur vb.). Alanyazında bu tür sözcüklerin tam bir listesi bulunmadığı gibi, eğitimin her aşamasında yanlış kullanımlarından kaynaklanan çeşitli sorunlar görülmektedir. İletişimin doğru biçimde gerçekleşmesinde, Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında önemli rol üstlenen öğretmen adaylarının bu sözcüklere yönelik farkındalıklarının olması gerekmektedir. Türkçe Eğitimi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin, Türkiye Türkçesinde kullanımı sıkça karıştırılan sözcükleri tanıyabilme düzeylerini belirlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmanın çalışma grubunu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. sınıfları ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 1. sınıfında öğrenim gören 253 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın veri kaynağı, “Sıkça Karıştırılan Sözcükler Formu”dur. Alanyazından derlenerek oluşturulan 100 sözcük; “yabancı sözcükler”, “ses benzerlikleri ve değişimleri” ölçütleri ışığında ölçme değerlendirme ve Türkçe eğitimi uzmanlarının görüşleri alınarak 50 sözcüğe düşürülmüştür. Bu sözcükler, bağlam içinde kullanılmış; karıştırılan sözcük çiftleri aynı cümlede eğik çizgi ile gösterilmiştir. Katılımcılara üzerinde ad, soyad, cinsiyet, mezun olunan lise, alan bilgilerinin bulunduğu form uygulanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden faktörlü varyans analizi tekniğinin kullanıldığı araştırmada, değişkenlerin sıkça karıştırılan sözcükleri tanıyabilme düzeyleri üzerinde ortak etkisinin anlamlı olduğu; katılımcıların, sıkça karıştırılan sözcükleri tanıyabilme düzeylerinin iyi olduğu ancak belirli sözcük çiftlerinde sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,776

Download: 949