LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA ÖĞRENİMLERİNİ ETKİLEYEN YABANCI DİL KAYGISI “DENİZLİ ÖRNEĞİ”
THE ANXIETY OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE THAT INFLUENCES HIGH SCHOOL STUDENTS IN LEARNING FRENCH AS THE SECOND FOREIGN LANGUAGE “THE SAMPLE OF DENİZLİ”

Author : Ertan KUŞÇU
Number of pages : 59-73

Abstract

Bu çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı, Denizli’deki Anadolu liselerinde Fransızca’yı ikinci yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yabancı dil öğrenme kaygılarına neden olan unsurları belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın örneklemini, iki lisede öğrenim gören toplam dört yüz elli altı (456) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, anne-baba eğitim durumları ve meslekleri gibi değişkenlerin yabancı dil öğrenme kaygı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Verilerin analizinden sonra bu değişkenlerin ikinci yabancı dil kaygı düzeylerini önemli bir ölçüde etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Ancak bazı öğrencilerin kaygı düzeylerinin yüksek olması, başarı düzeylerini düşürdüğü görülmüştür. Orta ve az düzeyde kaygının öğrencilerin öğrenmelerine olumlu bir etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, alanyazında da görüldüğü gibi kaygının görülme düzeylerine göre yabancı dil öğrenimi/öğretimi üzerine iki yönlü etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,918

Download: 1,055