YABANCILARA TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ DİNLEME ETKİNLİKLERİNİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİNE UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON APPROPRIATENESS OF LISTENING ACTIVITIES IN TFL COURSE BOOKS RELATED TO THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR REFERENCES

Author : Gülden TÜM
Number of pages : 125-142

Abstract

Dinleme, konuşmada ileri sürülen düşünceleri anlamak, yorumlamak, değerlendirmek, organize etmek, aralarındaki ilişkileri saptamak, bellekte saklamaya değer bulunanları seçip ayırmak olarak tanımlanmaktadır (Taşer, 2002: akt. İşcan ve Aydın, 2014). Öğrenmenin ilk aşamalarında, öğrencinin yabancı dil öğrenirken hedef dile maruz kaldığı ilk beceriler okuma ve dinleme olan alımlamalı becerilerdir. Dinleme öğrencinin duyduğu kelimeleri tanıması ve kelimelerin telaffuz özelliklerini doğru algılayabilmesi için önemlidir. Algılamadan sonra da öğrencinin hedef dilde dinlediği bir iletiyi doğru olarak anlaması ve mesajı iletebilmesi beklenir. Ancak öğrendiği dilde dinleme becerisini geliştirebilen öğrenciler kendilerini daha iyi ifade edebilirler ve Avrupa dil ölçeğinde önemle vurgulanan sözlü anlatım ve karşılıklı tartışmayı sürdürebilme becerisini harekete geçirirler. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kitaplarla ilgili çalışmalar olmasına rağmen dinleme becerilerinin etkin kullanımıyla ilgili çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, yabancı dil Türkçe kitaplarında yer alan dinleme metinlerinin Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Başvuru Metnine ne derece uygun olduğunu ortaya koymak ve kitaplar arası karşılaştırmalı bir çalışma yaparak önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın sonucunda yabancı dil Türkçe öğreten kitapların dinleme etkinlikleri ve yönergelerin öğrencilerini dinleme becerilerini harekete geçirmede yetersiz kaldığı bulunmuştur.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 2,044

Download: 1,195