SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE OKUL OLGUNLUĞUNU BELİRLEME VE KULLANMA YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 101-123
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilkokuma yazma öğretiminde başarıyı etkilediği düşünülen okul olgunluğu ile ilişkilendirerek sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretim sürecini yürütebilme yeterliklerini ortaya koymaktır. Bu çalışma betimsel modelde bir araştırma olup araştırma çalışma grubu kolay ulaşılabilirlik esasına göre Antalya ili Aksu ilçesinde 5 farklı okulda görev yapan ve araştırmaya gönüllü katılan 20 sınıf öğretmeninden oluşmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin okuma yazma öğrenme için fiziksel gelişime vurgu yaptığı, bilişsel alanla ve okul öncesi deneyimlere ilgili kavramları kullandıkları ancak duygusal ve sosyal gelişim ile çoğunlukla ilişkilendirmedikleri; okuma yazma öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunların nedenlerini öğrencisini tanımak ve uygun öğrenme faaliyeti düzenlemekle yükümlü olan öğretmenlerin sorunu kendileri ile ilişkilendirmedikleri, daha çok kullanılan yöntem, aile ilgisizliği ve çocuğun yaşı ile açıkladıkları; okul olgunluğunu çoğunlukla yaş, boy kilo kurallara ve okula uyum gibi özelliklerle ilişkilendirdikleri; okul olgunluğunun belirlenebilir olduğunu ifade eden öğretmenler olmakla birlikte doğal gözlem yapılabileceğini, kalem tutma, resim yaptırma ve boyama gibi etkinliklerle ilişkilendirerek fiziksel hazırlık olarak gördükleri; okul olgunluğunun belirlenmesinin olumlu ve olumsuz etkilerinden söz ettikleri; öğretmenlerin okul olgunluğu kavramına ilişkin bilgi eksiklerinin olduğu ve öğrencilerin okul olgunluğunu belirlemeye yönelik olarak bir etkinlik yapmadıkları, öğretim sürecini müfredata uygun olarak planladıkları ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve olgunluklarına uygun olarak bir öğretim süreci gerçekleştirmedikleri anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the competence of classroom teachers about managing the first reading and writing instruction process in relation to the school readiness which is considered as an effective factor in the first reading and writing instruction. This study employed a descriptive research method and research data was collected using semi-structured interview questions. The research data were analyzed using content analysis. The interviews were recorded and transcribed. Study group is composed of 20 teachers which are selected on the voluntary basis using convenient sampling from 5 different schools in Aksu district in the province of Antalya. Transcribed interviews were coded and related themes were obtained on basis of codes. Participants’ actual names were not revealed and used codes for each participant. According to the findings, it is appeared that; teachers emphasize more physical properties as a condition for learning, reading and writing and while they use the concepts related to the cognitive sphere and pre-school experience, they do not usually relate it with emotional and social development; Teachers explain the causes of the problems encountered in literacy process with the methods used, neglectful family, and the child's age rather than attributing the causes to teachers’ main responsibilities of knowing their students well and organizing appropriate learning activities for them. Teachers associated school readiness mostly with characteristics such as age, height, weight, adaptation to rules and school and whereas teachers stated that maturity can be determined via natural observation, they perceived activities like holding pen, drawing pictures and painting as a physical preparation. They mentioned the positive and negative effects of determining school readiness. Teachers lack information about school readiness concept; they do not arrange activities to determine students’ school readiness; they carry out planned teaching process according to the curriculum but they do not carry out teaching process in line with individual differences and their readiness.

Keywords