TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 462-477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan yapılandırmacı eğitim anlayışına göre düzenlenmiş olan Türkçe Öğretim Programının izlenme süreci kadar bu yeni anlayışa uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının da benimsenmesi ve uygulanması da önemlidir. Yapılandırmacı eğitim yaklaşımında ölçme ve değerlendirme uygulamaları sonuçtan çok süreç odaklı bir anlayışa sahiptir. Bu yüzden süreç odaklı değerlendirmelerde öğrencinin ilgi, tutum ve becerilerinin her yönüyle değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme aşamasında da geleneksel olarak kullanılan yazılı ve sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri gibi ürün odaklı araçların yerine öğrencinin kendi ve akranlarının çalışmalarını gözden geçirip kendini daha da geliştirebileceği ölçme araçları kullanılmalıdır. Bu araştırmada yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan Türkçe Öğretim Programı’nın kullanıldığı sınıflarda öğretmenler tarafından kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 41 Türkçe öğretmeninden, kullandıkları sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin veri toplanmıştır. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrol listesi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerini çözümlemek için betimsel istatistikler ve içerik analizi yaklaşımları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin yazma becerisini ölçerken açık uçlu soruları tercih ettikleri, konuşma ve dinleme becerilerini ölçerken sözlü sınavı tercih ettikleri tamamlayıcı yöntemlere ölçme ve değerlendirme süreçlerinde beklenenin altında ilgi gösterdikleri gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

As much as it is crucial to monitor the Turkish Teaching Program which was revised according to constructivist educational approach starting with 2005-2006 academic year, it is equally important to adopt and implement assessment and evaluation approaches based on this new approach. Assessment and evaluation practises in the constructivist educational approach are based on process rather than product. Therefore, it is imperative to assess student interests, attitudes and skills from all relevant aspects. Hence, assessment tools that students can employ to review themselves, their peers and their work to improve themselves should be used in assessment and evaluation phase instead of the traditional assessment tools that focus on the product such as written and oral exams, multiple choice and true-false tests. This study aimed to investigate the assessment and evaluation methods used by teachers in classrooms where the Turkish Teaching Program prepared according to constructivist educational approach was utilized. With this aim in mind, data were collected from in-class assessment and evaluation practises of 41 teachers of Turkish by using the checklist and semi-structured interview form developed by the researchers. Descriptive statistics and content analysis were employed to analyze research data. Research results present that teachers mostly preferred open ended questions while assessing writing skills; they used oral exams to test speaking and listening skills and they showed less than expected interest for supplementary methods during the assessment and evaluation phases.

Keywords