Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Reliability and Validity Study of Attitude Scale of Teaching Profession

Author : Nevin AKKAYA -- Eylem Ezgi ÖZDEMİR
Number of pages : 651-661

Abstract

Bu çalışmada eğitim fakültesinde formasyon eğitimi alan çeşitli fakültelerde eğitim görmüş ya da görmekte olan öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 öğretim yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi alan 72 kadın, 66 erkek toplam 138 öğrenciye öğrenci oluşturmaktadır. 32 maddeden oluşan ölçeğin ön deneme formu; çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda 13 maddeden oluşan ve toplam değişkenliğin % 66.08’ini açıklayan tek faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerde ve toplam puanda iç tutarlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik analizi; madde-toplam korelasyonu, alt ve üst %27’lik grupların farklarının ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanması, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanması ile yapılmıştır. Ölçeğin geneli için alfa değeri .95 ve iki yarı test korelasyonu .93 olarak bulunmuştur. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,284

Download: 769