Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,
Reliability and Validity Study of Attitude Scale of Teaching Profession

Author:

Number of pages : 651-661

Abstract

Bu çalışmada eğitim fakültesinde formasyon eğitimi alan çeşitli fakültelerde eğitim görmüş ya da görmekte olan öğretmen adaylarının mesleki tutumlarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016–2017 öğretim yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde formasyon eğitimi alan 72 kadın, 66 erkek toplam 138 öğrenciye öğrenci oluşturmaktadır. 32 maddeden oluşan ölçeğin ön deneme formu; çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda 13 maddeden oluşan ve toplam değişkenliğin % 66.08’ini açıklayan tek faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin alt faktörlerde ve toplam puanda iç tutarlığa sahip olduğu belirlenmiştir. Güvenirlik analizi; madde-toplam korelasyonu, alt ve üst %27’lik grupların farklarının ilişkisiz t-testi kullanılarak sınanması, Spearman Brown iki yarı test korelasyonu ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanması ile yapılmıştır. Ölçeğin geneli için alfa değeri .95 ve iki yarı test korelasyonu .93 olarak bulunmuştur. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to develop a valid and reliable measuring instrument for measuring the professional attitudes of prospective teachers who were trained or seen in various faculties receiving training in education at the faculty of education. The study group of this research is composed of 72 female and 66 male students, total 138 students, who received training in Buca Education Faculty of Dokuz Eylül University in 2016-2017 academic year. A preliminary test form of the scale which consisted of 32 items was applied to the study group. SPSS 15.0 program was used for the analysis of data in the study. Factor analysis was performed on the obtained data. As a result of the factor analysis, a single factor scale consisting of 13 items and accounting for 66.08% of total variance was obtained. It has been determined that you have sub-factors of your scale and that the total score has internal consistency. Reliability analysis; Item-total correlation, and the difference between the upper and lower 27% groups using the unpaired t-test, Spearman Brown's two-half test correlation and the Cronbach alpha internal consistency coefficient. The alpha value for the scale was .95 and the two half-test correlations were .93 for the scale. The scale called the Attitude Scale Towards the Teaching Profession (ASTP) was determined to be a valid and reliable instrument that could be used to measure the attitudes of prospective teachers towards the teaching profession.

Keywords