Bloom Taksonomisi ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ile İlgili Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Odaklandığı Araştırma Konuları
Research Issues Focused on Studies Concerning Bloom Taxonomy and the Revised Bloom Taxonomy in Turkey

Author : Latif BEYRELİ -- Hülya SÖNMEZ
Number of pages : 213-229

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Bloom Taksonomisi (BT) ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi (YBT) ile ilgili yapılan çalışmaların odaklandığı araştırma konularını tespit etmek ve bu çalışmaların, taksonomilerin amaçlarıyla olan uyumlarını belirlemektir. Bu amaç için önce, Türkiye’de BT ile ilgili yapılan araştırmaların yoğunlaştığı araştırma konuları ve bunların BT’nin geliştirilme amacı ile olan uyumu incelenmiş; daha sonra Türkiye’de YBT ile ilgili yapılan araştırmaların yoğunlaştığı konular ve bunların YBT’nin yenilenme amacı ile olan uyumuna bakılmıştır. Tarama modeli ve içerik analizine göre incelenen 80 çalışma, araştırma konularına göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışmaların BT ve YBT ile olan ilişkileri incelenmiş ve aralarındaki uyum değerlendirilmiştir. Ayrıca yurt dışında BT ve YBT temelli araştırmalardan seçkisiz örneklem yoluyla belirlenen çalışmalarla yurt içinde yapılan çalışmalar karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre taksonomilerle ilgili yapılan bu çalışmaların, taksonomilerin belli bir boyutu (ölçme-değerlendirme süreçleri) üzerinde fazla yoğunlaşırken diğer boyutların (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanların incelenmesi, program geliştirme süreci, eğitim-öğretim etkinliklerini düzenleme ve materyal geliştirme süreci, düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirme vb.) ihmal edildiği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,681

Download: 843