Ortaokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
The Investigation of Secondary School Students' Attitudes Towards Italic Handwriting

Author : Abdulkadir SAĞLAM -- Hüzeyf GÜNGÖR
Number of pages : 12-21

Abstract

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada, araştırma yöntemi olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Van ilinde farklı okullarda öğrenim görmekte olan 640 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Akcaalan, Arslan ve Sıcak (2015) tarafından geliştirilen İlköğretim Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıya Yönelik Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ölçekte bulunan maddelerin bazılarında kız öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar ile erkek öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında kız öğrenciler lehine anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Yine ölçek maddelerine verilen cevaplarda sınıf seviyelerine göre en fazla 8.sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu cevaplar ve daha sonra 5.sınıf öğrencilerinin vermiş olduğu cevaplar ile diğer sınıflarda okuyan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. 8. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıya yönelik vermiş olduğu cevaplar diğer sınıf seviyelerinden daha az ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinde okul değişkenine göre de sosyo-ekonomik açıdan avantajlı grupta yer alan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplarla, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin vermiş olduğu cevaplar arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,994

Download: 1,132