Türkçe Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Yazışmalarındaki Yazım ve Noktalama Yanlışlarının Sebepleri: Whatsapp Örneği
Reasons of Miswriting and Punctuation Error in Social Media Correspondence of Turkish Teacher Candidates: Whatsapp Sample

Author : Fatih TANRIKULU
Number of pages : 129-143

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının sosyal medya yazışmalarındaki yazım ve noktalama yanlışlarını bulmak ve bu yanlışları yapma sebeplerini tespit etmeye yöneliktir. Araştırma durum çalışması modelinde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 30 Türkçe öğretmen adayının bulunduğu WhatsApp yazışma grubu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak WhatsApp yazışmaları ve odak görüşmesine ait kayıtlar kullanılmıştır. WhatsApp grubundaki yazışmalar word belgesine aktarılmış ve yazışmalardaki yazım ve noktalama yanlışları tespit edilmiştir. Tespit edilen yanlışlara yönelik odak görüşmesi yapılmıştır. Veriler Nvivo 11 nitel veri analizi programına yüklenerek içerik analizi yapılmıştır. Oluşturulan kodlar araştırma soruları altında temalaştırılmıştır. Bulguların daha anlaşılır olması için Nvivo 11 programının grafik ve tablo özelliklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda WhatsApp yazışmalarında yapılan yazım ve noktalama yanlışların yazılı anlatıma oranla daha fazla olduğu, çok az kullanıldığı için farklı anlamlara gelebilecek kadar başkalaştığı; yazım ve noktalama yanlışlarının eğitim sisteminin yapısı, yazım ve noktalama kurallarına önem verilmeyişi, tembellik, teknolojik ortamın rahatlığı, teknolojinin doğası gereği hızlı yazma eğilimi, programın yapısından kaynaklı ve bilgi eksikliği gibi sebeplerden kaynaklandığı görülmüştür.

Keywords

Konuşma, çocuk kitapları, yazınsal metin.

Read: 1,959

Download: 1,048