Fransızca Mütercim-Tercümanlık Öğrencilerinin Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisine Yönelik Algıları
Perception of the Students of Translation and Interpreting with French-Turkish Language Pair of The Relationship Between Theory and Practice of Translation

Author : Duygu Çurum DUMAN
Number of pages : 105-120

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çeviride kuram ve uygulama arasındaki ilişkiyi öğrencilerin gözünden ele almaktır. Bu doğrultuda, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri arasından 2012-2013 veya 2013-2014 akademik yılının bahar yarıyılında programlarına ekledikleri Çeviri Kuramları dersini alıp başarılı olan bir grup gönüllü öğrenciye açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Vaka çalışmasının sonucunda, çeviri kuramlarının öğrenciler tarafından niteliği, uygulamadaki rolü, uygulamaya katkısı ve işlevselliği ekseninde ele alındığı görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, çeviri kuramlarının öğrenciler tarafından çevirinin bilimsel yönü, uygulamada alınan kararların temeli ve mesleki anlamda ayırıcı unsur olarak algılandığını göstermiştir. Öğrencilere göre, çeviri kuramlarının uygulamadaki rolü, işlevsel olmaları, çeviri sürecine ve çeviriye katkı sağlamaları, uygulamada karşılıklarının görülmesi ve uygulamaya bilimsellik kazandırmaları olarak sıralanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin çeviri kuramı içerikli bir dersten uygulama esnasında çoğunlukla yararlanmış oldukları söylenebilir. Çeviri kuramları eğitiminin, öğrenciler nezdinde önem taşıdığını ve çeviri uygulamasında kuramlardan yararlandıkları ifade edilebilir. Öğrenciler kuramı, çeviri yaparken karşılarına çıkan güçlükleri aşma aracı olarak görmekte ve tanımlamaktadır. Öğrencilerin, kuram bilgisinin hem alanın ve çeviri uygulamasının değerini arttırdığı, hem de yol gösterici olduğuna ilişkin ifadelerine dayanarak, genel veya özel alan çevirisi derslerinde de kuramsal akademik çalışmalara da yer verilmesi önerilebilir. Çeviribilim alanyazınında oldukça zengin çalışmaların bulunduğu bu konuda, mesleği icra edecek olan çevirmen adaylarının algısının ve değerlendirmelerinin nitel yöntemle irdelenmesinin alana katkı sunması umulmaktadır.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,894

Download: 1,024