Mültecilere ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Uyum Kursu’na Katılan Öğreticilerin Kurs Hakkındaki Görüşleri ve Hazır Bulunuşluk Durumları

Author:

Number of pages: 174-200
Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 4

Abstract

Bu çalışmada, mültecilere Türkçe öğretecek olan ‘Türkçe öğreticilerinin’ hazırbulunuşluk durumları ve katıldıkları ‘Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Uyum Kursu’na dair görüşleri belirlenmek istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, MEB ve Avrupa Birliği işbirliği ile yürütülen ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ kapsamında 2016 yılında Antalya’da düzenlenen kursa katılan 58 ‘Türkçe öğreticisi’ oluşturmaktadır. Araştırma verileri, nitel araştırma veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile değerlendirilerek sayısal verilere dönüştürülmüştür. Araştırma sonucunda, Türkçe öğreticilerinin % 76’sının daha önce yabancılara Türkçe öğretimine yönelik herhangi bir ders almadığı, katılımcıların lisans programlarında bu dersin ilgilenen öğretmen adayları için seçmeli olması gerektiğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların % 51.7’sinin kendilerini Türkçe öğretmeye hazır hissettikleri, % 68.9’unun öğrenicilerin seviyesine uygun etkinlik hazırlamaya hazır hissettiğini ve bundaki en önemli etkenin kendi kişilik yapıları olduğunu belirttikleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların % 82.7’si kurstan önceki ve sonraki hazır olma durumları arasında belirgin bir fark oluştuğu ve bunun, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanını kursta tanımaktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %84.5’i kursun öğretmenlik süreçlerine, özellikle de ders işleme konusunda katkı sağladığını ifade ettiği ortaya çıkmıştır. Kursun katılımcıların beklentilerinin önemli bir kısmını karşıladığı ve katılımcıların özellikle ders içi uygulamalara yönelik önerilerde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle bundan sonra açılacak kurslarda özellikle ders içi etkinliklere ve staj uygulamalarına daha çok yer verilmesi gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine that teachers’ readiness levels and opinions related to 'Integration Course for Teaching Turkish as a Foreign Language' to refugees. The study group of the research has composed 58 Turkish language teachers participating the course that organized in Antalya in 2016 within the scope of ‘Project for Supporting the Integration of Syrian Children into Turkish Education System’ carried out in cooperation with the ministry of national education and the European Union. The research data were collected through semi-structured interview form from qualitative research data collection techniques. The obtained data were evaluated by content analysis and converted into numerical data. As a result of the research, it was determined that 76% of the Turkish language teachers did not take any lessons for teaching Turkish as a foreign language and that the participants stated that it should be chosen by the teacher candidates interested in this course in their undergraduate programs. It was found that 51.7% of the participants felt ready to teach Turkish, 68.9% felt ready to prepare appropriate activities for the level of the learners, and that the most important factor in this was their personality structures. It was determined that 82.7% of the participants had a clear difference between their readiness before and after the course. Because they obtained information in the course about the field of teaching Turkish as a foreign language. It turned out that 84.5% of the participants expressed that the course contributed to their teaching process, especially about course processing. The course covered a significant portion of participants' expectations. It has emerged that the participants especially have suggestions for in-class applications. Based on the results obtained, it is suggested that internship programs and in-class applications should be given more in the courses.

Keywords