Şehriyar’ın Şiirlerinde Edebiyata Dair Tespitler

Author:

Year-Number: 2019-7.1
Number of pages: 340-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhammet Hüseyin Tebrizi (Şehriyar), Azeri Türk edebiyatının XX. yüzyıldaki en önemli şairlerindendir. Yazdığı şiirlerle halkın duygularına tercüman olup halkın duygularını yansıtmada çok önemli görevler üstlenmiştir. Şehriyar, şiirlerini yaşadığı coğrafyada yoğurarak meydana getirmiştir. Kültüründen kopmayıp bir sonraki döneme de ışık tutacak değerleri edebiyata kazandırmıştır. Şehriyar’ın şiirlerinde ses uyumu ile anlam arasında dikkat çeken bir ilişki vardır. Anlam ile şekil arasında birbirlerini tamamlayan ahenk söz konusudur. Şehriyar’ın şiirlerinde edebî bir şekil olmanın ötesinde, beslendiği coğrafya ve düşüncenin kültürel değerlerini içinde barındırır. Türkçe kaleme aldığı şiirlerinden “Aman Ayrılıg, El Kimim, Haydar Baba’ya Selam, Derya Eyledim, Türkün Dili” adlı şiirleriyle ününü sadece yaşadığı coğrafyaya değil, dünyanın değişik bölgelerine özellikle de Türk dünyasına duyurmuştur. Bu çalışmada Şehriyâr’ın “Aman Ayrılıg, El Kimim, Haydar Baba’ya Selam, Derya Eyledim, Türkün Dili” şiiri üzerinde durularak bu şiirde işlenen temalar, nazım birimi, nazım şekli ve Türk Dili ve Edebiyatı tesirlerine ait veriler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Türkçenin iki farklı sahasında eserler vermiştir. Türkçe kaleme aldığı şiirlerinden “Haydar Babaya Selam” adlı şiiriyle ününü sadece yaşadığı coğrafya ve kültürel yapısına değil, dünyanın değişik bölgesinde yaşanılan ve özellikle de Türk dünyasına adını duyurabilmiştir. Şehriyar, sözü geçen geleneksel kültür unsurların kendine has üslubuyla tekrardan yorumlamış, bu değerleri kalıcı kılmayı başarmış önemli şairlerindendir. “Haydar Babaya Selam” şiiri tarihin farklı zamanlarında yazılmış iki ana bölüme ayrılır. Birinci bölüm, 76 kıta olup 1952 yılında şiiri tamamlanmış; kısa bir zaman sonra da 49 kıtalık ikinci bölümü kaleme alınmıştır. “Haydar Babaya Selam”  hecenin 11 kalıbıyla yazılmış, beşer dizelik 125 kıtadan oluşan modern bir biçimde kaleme alınmış şiirdir.

Keywords

Abstract

Muhammet Hüseyin Tebrizi (Shahriar), Azeri Turkish Literature XX. century is one of the most important poets. With his poems, he is an interpreter and he has played a very important role in reflecting the people's feelings. Shahriar created his poems by kneading in the geography in which he lived. He has not broken away from culture and brought to literature the values ??that will shed light on the next period. There is a striking relationship between the meaning of voice and meaning in the poetry of Shahriar. There is harmony between meaning and shape that complement each other. Beyond being a literary form in the poetry of Shahriar, it contains the cultural values ??of the geography and thought that it feeds. His poems, which he wrote in Turkish, were announced not only to his geography but also to the Turkish world to different parts of the world with his poems ine Aman Ayrık, El Kimim, Haydar Baba coğrafya Selam, Derya Eyledim, Türkün Dili D. In this study, the content of this poem, main unit, verse form and the effects of Turkish Language and Literature were examined and evaluated with the poem değerlendiril Aman Ayrish, El Kimim, Haydar Babaliya Selam, Derya Eyledim, Türkün Dili değerlendiril. He has produced works in two different fields of Turkish. His poetry, which he wrote in Turkish, was not only known for his geography and cultural structure but also for the Turkish world. Shahriar is one of the most important poets who have reinterpreted these traditional cultural elements with their own style. The poem ır Heyar Baba “is divided into two main chapters written at different times in history. The first part is 76 continents and in 1952 the poetry was completed. After a short time, the second part of 49 continents was written. Şiir Haydar Babaya Selam bir is a modern style poem written in 11 patterns of syllable, consisting of 125 continents of five strings.

Keywords