Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülüğe Yönelik Algıları: Ölçek Geliştirme Çalışması
Pre-Service Teachers’ Perceptions of Multiculturalism: A Scale Development Study

Author : Nevin AKKAYA -- Ömer İNCE - Cenan İŞCİ - Büşra ÜNER
Number of pages : 309-321

Abstract

Bu çalışmada; Eğitim Fakültesi bünyesindeki farklı anabilim dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının çokkültürlüğe yönelik algılarının tespiti için kullanılabilecek bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirme süreci yürütebilmek için alanyazında önerilen ölçek geliştirme aşamaları özenle takip edilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmalarında, geliştirilmesi amaçlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin artırılması için pilot uygulamaların yapılması önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında pilot uygulama yapılmış ve pilot uygulamadan elde edilen veriler ölçeğin güncellenmesi için kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılında eğitim fakültesinde öğrenim gören toplam 240 öğretmen adayından oluşturmaktadır. Katılımcılar çalışmaya gönüllülük esası dikkate alınarak amaçlı örnekleme yöntemi ile dâhil edilmiştir. Pilot çalışma sonucunda ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu bağlamda açımlayıcı faktör analizi (AFA) kullanarak maddeler üzerinde yorumlamalar yapılmış; elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Çalışma sonucunda toplam 4 boyut ve 24 maddeden oluşan Öğretmen Adaylarının Çokkültürlüğe Yönelik Algıları Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğe ait Kaiser-Meyer-Olkin değeri KMO= 0.901 ve Barlett Sphericity testi χ2= 2635,178, p= .000 olarak hesaplanmıştır. Bu ölçeğin tamamına ilişkin toplam Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.840’dır. AFA sonrası ölçeğe uygulanan DFA sonucunda χ2= 421.83, sd= 243, p=  0.0000, (χ2/sd)= 1.736, RMSEA= 0.55, RMR= 0.066, GFI= 0.87, AGFI= 0.84, NFI= 0.84, NNFI= 0.91, CFI= 0.92 bulunmuştur.

Keywords

Anadil Eğitimi, Yazma Eğitimi, Yazma Eğitimi Süreci.

Read: 1,488

Download: 848