Behiç Ak’ın “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” Adlı Çocuk Romanının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2019-7.1
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 234-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazınsal nitelikli çocuk kitaplarının temel amacı çocuk okurun hayal, duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirebilmek ve çocuğa okuma zevki ve alışkanlığı kazandırabilmektir. Bu bağlamda çocuk edebiyatı yapıtlarının biçimsel ve içerik özellikleriyle birlikte temel eğitim ilkelerine uygun olmaları gerekir. Yapılan bu çalışmanın amacı Behiç Ak’ın “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı kitabını yapısal ve eğitsel ilkeler bakımından incelemek ve çocuğa görelik ilkesine göre değerlendirmektir. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde “betimsel analiz” yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında “Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği” adlı kitabın yapısal ve eğitsel ilkeler bakımından nitelikli ve çocuğa görelik ilkesiyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The main purpose of the literary children’s books is to enrich the child reader’s world of imagination, emotion and thought. In this context, children’s literature works need to be in accordance with the basic educational principles along with morphological and content properties. The aim of this study is to examine the book, named "Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği" by Behiç Ak, in terms of structural and educational principles and to evaluate it according to the principle of the child relativity. "The Descriptive Analysis" has been used on the data analysis obtained from the research. In the light of data obtained, it has been determined that the book, "Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği" is a qualified book in terms of structural and educational principles, and is in compliance with the principle of the child relativity.

Keywords


 • Ak, B.(2017). Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği. Günışığı Kitaplığı

 • Ak, B.(2017). Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği. Günışığı Kitaplığı

 • Aslan, C., Canlı, S. (2018). Çetin Öner’in “Gülibik” Adlı Çocuk Romanının Yapısal ve Eğitsel İlkeler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(2): pp. 812-833

 • Aslan, C., Kepenekçi, Y., Karagül S., Güldenoğlu B. (2016). Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Eğitimi. Ankara Üniversitesi Yayınları.

 • Bağcı, E. (2014). Naki Tezel'in Türk Masalları Adlı Eserindeki Kahramanların Rollerinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. s.221-244

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 10. bs.), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • Ceylan Z., Akpınar Ş. (2018). Hasan Lâtif Sarıyüce’nin “Tarla Kuşlarının Öyküsü”nde Çocuğa Görelik. Uluslar arası Diller Eğitimi ve Öğretimi Dergisi. 6(3). 504-516.

 • Çinpolat, E. (2018). Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykülerdeki Kişilerin Karakter Özellikleri Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi s. 1016-1040.

 • Huck, C. ve Kiefer B.Z. (2003). Children’s Litarature inthe Elemantary School. (8th edition). McGraw Hill Books.

 • Kagan, Moissej (1993). Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat. (Çev.:Aziz Çalışlar) Ankara: İmge Kitabevi.

 • Karagöz, B. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yapıtlarının Temel Özelliklerini Bilme Yeterlikleri. Electronic Turkish Studies, 12(14). 211-230.

 • Karagöz, B. (2018a). Resimli Çocuk Kitaplarında Gözden Kaçan Bir Alan: İleti sorunsalı (Anne Tavuk Anlatıyor Serisi Örneği). Elektronik Bilimler Dergisi, 68, 1765-1786.

 • Karagöz, B. (2018b). Emin Özdemir’in Çocuk Kitaplarına Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Bakış: Bir Çözümleme Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 63-85.

 • Karagöz, B. (2018c). Tahir Alangu’nun Derleyip Yazdığı Masalların Konunun Yapılandırılmasını Zayıflatan Ögeler Açısından İncelenmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13/1, 63-77.

 • Karagöz, B. (2018d). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin resimli çocuk kitaplarına ilişkin tepkileri üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1198-1218.

 • Koyuncu, S. Ve Ata Y.K. (2005). Çocuk Kitaplarında Görsel Anlatım ve Tasarım Sorunları. Hece, Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, 104-105.

 • Lukens, R. (1999). A Critical Handbook of Children’s Literature. New York: Longman.

 • Metin, M. (2014). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Sever, S. (2010). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları

 • Şimşek, T. (2014). Çocuk Edebiyatında Estetiğin Rolü, Mevcut Potansiyeli Uyandırmak. Türk Dili Dergisi, CVII (756), 311-332.

 • Şimşek, T. (2014). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ankara: Grafiker Yayınları.Türk Dil Kurumu [TDK], (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics