Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dilbilgisi için Çerçeve Program

Author:

Year-Number: 2019-7.2
Number of pages: 1-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ders kitaplarında öğretilen dilbilgisi konuları incelenmiş, bunların öğretimine yönelik bir çerçeve program geliştirilmiştir. Ayrıca bu konuların öğretim sırasının doğruluğunu sağlamlaştırmak için öğretmen görüşleri alınmıştır. Böylelikle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dilbilgisi konularının hangi düzeyde verilmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada dilbilgisi konularının öğretimi sırasını belirlemek için ders kitaplarının içerik analizi; belirlenen konuların doğru sıralanması için de öğretmen görüşü alınmıştır. Araştırmada A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılacak dilbilgisi konularının sunumuna yönelik bir kuram geliştirilmeye çalışılmıştır. Bunun için araştırmaya veri toplamak amacıyla doküman inceleme tekniğine başvurulmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ve bu araştırmada incelenecek kitapların seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Dilbilgisi konularını doğrudan öğreten üç yayınevinin A1 düzeyinden C1 düzeyine kadar kitapları incelenmiştir. Ayrıca dilbilgisi konularının öğretimi sırasını belirlemek için bu alanda en az beş yıl çalışmış öğretmenlerin görüşlerine başvurulmuştur. Bununla ilgili veri elde etmek için dilbilgisi konularını içeren bir “Dilbilgisi Konuları Belirtke Tablosu” üç alan uzmanı ile hazırlanmış ve bu konuların hangi düzeyde öğretileceğini belirlemek için bu alanda çalışan yedi öğretmene sorulmuştur. Ders kitaplarından elde edilen verilerin analizinde konuların tekrarı frekans ile hesaplanmıştır. Kitaplardaki konuları birbirleriyle karşılaştırırken tutarlık için tekrar sıklığı (f); öğretim önceliği için ise tekrar sıklığı ve öğretmenlerin bu konulardaki uzlaşıları dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan ders kitaplarında dilbilgisi konularının öğretimi ile ilgili bir tutarlığın olmadığını göstermektedir. Konuların öğretimi ile ilgili öğretmenlerden alınan görüşler arasında da tutarsızlıklar bulunmaktadır. Dilbilgisi konularının öğretiminin, yayınevlerinin ve alanda çalışan öğretmenlerin bireysel tercihlerine kaldığı söylenebilir. Bu konuda hem öğretim programına hem de nitelikli öğretim etkinlikleri içeren ders kitaplarına ihtiyaç vardır.

Keywords

Abstract

In this study, grammar subjects taught in Turkish as a foreign language are examined and a framework program for teaching them has been developed. In addition, teacher opinions were taken to strengthen the accuracy of the determined teaching order of these topics. Thus, the aim was to determine what grammar topics should be taught at each level of proficiency in teaching Turkish as a foreign language. In order to arrange the order of grammar topics used in teaching, content analysis was done of textbooks and teacher opinions were taken in order to compare both analyses’ results and determine a commonly agreed upon order of those topics. In this research, an attempt was made to develop a theory to present an order of grammar topics to be used in teaching Turkish as a foreign language. In order to collect data for the research, document analysis technique was used. In this study, the purposive sampling technique was used to select the textbooks prepared for teaching Turkish as a foreign language. The books of three publishing houses from A1 to C1 levels, which teach the grammar topics directly, were studied. In addition in order to determine what grammar topics are taught at each proficiency level, an instrument called, “Grammar Topics Determination Table” was prepared, having consulted three field experts, and in order to determine the level at which those subjects could be taught, the opinions of seven teachers who have worked for at least five years in this field were sought. While comparing the topics in different textbooks, for the frequency of the repetition of the topics (f), for teaching priority both the frequency of the repetition of the topics and teacher agreements were sought. These data indicate that currently there is no coherence in teaching grammar topics in the course books prepared for teaching Turkish as a foreign language. In addition, there is no coherence in terms of quality and repetition of the teaching activities in the books. There is a partial coherence among the opinions of the teachers on the teaching of the topics. The teaching of grammar topics is at the discretion of publishing houses and teachers working in the field. Based on the findings, there is a need for both the curriculum and course books containing qualified teaching activities.

Keywords